Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.10.2016
 1 USD1,09 EUR (0)
 1 GBP0,89 EUR (0)
 1 PLN4,33 EUR (0)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

PREDPOVEĎ POČASIA
Last Minute Semináre
Najnovšie

Minimálne lehoty vo verejnom obstarávaní podľa nového zákona o verejnom obstarávaníGarancia

25.10.2016, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lehoty vo verejnom obstarávaní môžeme rozdeliť na zákonné, ktorých minimálna (resp. maximálna) dĺžka je určená priamo v zákone a lehoty určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Lehoty vo verejnom obstarávaní môžeme rozdeliť na ...
celý článok

Program Zelené oázy opäť podporí obnovu verejných priestranstievGarancia

24.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft vyčlenili sumu 56-tisíc eur v rámci programu Zelené oázy. Mimovládne neziskové organizácie, školy, komunitné centrá ako aj mestá a obce môžu požiadať o grant, vďaka ktorému budú môcť vybudovať, skrášliť či rekultivovať ...
celý článok

Prevedenie zahraničných mimorozpočtových prostriedkov na priamo riadenú organizáciuGarancia

23.10.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za akých okolností je možné previesť zahraničné mimorozpočtové prostriedky, vedené na osobitnom účte, na priamo riadenú organizáciu? Ide o ústredný orgán štátnej správy, mimorozpočtové prostriedky by prechádzali na priamo riadenú príspevkovú organizáciu. ...
celý článok

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO k novému inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôbGarancia

21.10.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“ alebo „UVO“) zverejnil dňa 12.08.2016 v poradí už šieste všeobecné metodické usmernenie, ktorého predmetom je nový inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s ustanovením §32 ...
celý článok

Priamy grant z Európskej komisie a jeho účtovanieGarancia

20.10.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtovať grant, ktorý sme ako nadácia dostali priamo z Európskej komisie v rámci projektu, ktorý realizujeme v zahraničí? Tzn. nie prostredníctvom slovenskej agentúry alebo štátneho rozpočtu. Grant dostávame formou zálohových platieb. ...
celý článok

Povinnosť zriadenia pobočky v SR pri zahraničnom subjekteGarancia

20.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Musí mať firma súťažiaca vo verejnom obstarávaní sídlo/pobočku, resp. prevádzku na Slovensku? Musí mať firma súťažiaca vo verejnom obstarávaní sídlo/pobočku, resp. prevádzku na Slovensku? Zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) predstavuje národnú transpozíciu ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Vyhodnocovanie ponúk, mimoriadne nízka ponuka, vylúčenieGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhodnocovanie ponúk, mimoriadne nízka ponuka, vylúčenie Stav do 17.4.2016 - § 42   Stav od 18.4.2016 - § 53   Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk   Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Uzavretie zmluvy, súčinnosť, rámcová dohodaGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uzavretie zmluvy, súčinnosť, rámcová dohoda Stav do 17.4.2016 - § § 64   Stav od 18.4.2016 - § § 83   Uzavretie zmluvy   v lehote viazanosti ponúk , najskôr šestnásty deň odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 resp. ods. 3 až 5 zákona ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - KomisiaGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komisia Stav do 17.4.2016 - § 40   Stav od 18.4.2016 - § 51   Počet členov komisie   - min. 3 členovia - ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, min. 5 členov   - min. 3 členovia   Osoby vylúčené z členstva ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Predkladanie a otváranie ponúkGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladanie a otváranie ponúk Stav do 17.4.2016 - § 39, § § 100   Stav od 18.4.2016 - § § 52   Výnimka z predkladania ponúk dvojobálkovým systémom (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“)   V prípade podlimitných zákaziek bez využitia ...
celý článok
Najčítanejšie

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.20163 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.Garancia

10.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 1 Predmet úpravyArchív

8.2.2016, JUDr. Ľubomír Púček, JUDr. Lenka Kerestešová, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Ľubomír Púček;JUDr. Lenka Kerestešová;JUDr. Simona Laktišová § 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 42 Vyhodnocovanie ponúkArchív

14.5.2015, Mgr. Tomáš Kamenec, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 Vyhodnocovanie ponúk (1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
  • 252/2016 Z.z. novela vyhl. č. 410/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 258/2016 Z.z. ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (vyšlo dňa: 27.9.2016 v čiastke č. 82)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 271/2016 Z.z. ustanovuje náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (vyšlo dňa: 17.10.2016 v čiastke č. 91)
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
  • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.11.2016 - 25.11.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
21.11.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.11.2016, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: