Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.6.2016
 1 USD1,11 EUR (+0,01)
 1 GBP0,83 EUR (-0)
 1 PLN4,43 EUR (-0,01)
 1 CZK27,11 EUR (+0,01)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
Last Minute Semináre
Najnovšie

Finančné limity platné pre osoby podľa § 8 ods. 2 ZVOGarancia

30.6.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod číslom 4/2016 bolo Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) uverejnené všeobecné metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
celý článok

Z peňazí EÚ sa v novom období 2014-2020 využilo takmer 86 miliónov eurGarancia

29.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. mája v troch z dvanástich programov 85,89 mil. eur. Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. mája v troch z dvanástich ...
celý článok

Finančné limity platné pre osoby podľa § 8 ods. 1 ZVOGarancia

28.6.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod číslom 4/2016 bolo Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) uverejnené všeobecné metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
celý článok

Odštartoval piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, zapojiť sa môžete do 13. júla 2016Garancia

27.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
SPP a Nadácia SPP vyhlásili už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. SPP a Nadácia SPP vyhlásili už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý ...
celý článok

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných koncesiíGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postup verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných koncesií určujú ustanovenia § 118 ZVO. Cieľom je zabezpečiť, aby aj v prípade podlimitných koncesií boli dodržané základné princípy verejného obstarávania, vrátane primeraných ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Výnimka zo ZVO pre dotovaný subjekt v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhovGarancia

23.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výnimka z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní na zadávanie zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov [§ 1 ods. 2 písm. z)] sa ustanovila zákonom č. 34/ ...
celý článok

Zverejňovanie ponúk v profileGarancia

23.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
V akom rozsahu je verejný obstarávateľ povinný po podpise zmluvy zverejniť ponuky jednotlivých uchádzačov? Zverejňujú sa ponuky vrátane dokladov preukazujúcich podmienky účasti? V akom rozsahu je verejný obstarávateľ povinný po podpise zmluvy zverejniť ponuky ...
celý článok

Môže s.r.o. v likvidácii žiadať o priame platby v rámci podpory Poľnohospodárskej platobnej agentúry?Garancia

22.6.2016, Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra
Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje mimosúdne vysporiadanie majetkových pomerov zrušenej spoločnosti, ktorá nemá právneho nástupcu. V zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) ak celé ...
celý článok

Zadávanie podlimitných civilných zákaziekGarancia

21.6.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vydal dňa 19. 4. 2016 všeobecné metodické usmernenie týkajúce sa pravidiel a postupov zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané ...
celý článok
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Predávajúci:   Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ...................................................................................................... Zastúpený: ............................................................... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi Budúcim predávajúcim:   Obchodné meno: ........................................................ (napríklad ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.20163 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.Garancia

10.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 42 Vyhodnocovanie ponúkArchív

14.5.2015, Mgr. Tomáš Kamenec, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 Vyhodnocovanie ponúk (1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 153/2016 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 155/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 156/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 157/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 159/2016 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
21.9.2016 - 23.9.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
13.7.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
18.7.2016, Banská Bystrica
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: