dnes je 3.6.2020

Input:

Ako nakupovať rýchlo v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bez použitia priameho rokovacieho konania

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.119 Ako nakupovať rýchlo v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bez použitia priameho rokovacieho konania

Mgr. Martina Galabová

Témou jedného z predchádzajúcich príspevkov bolo aj uplatňovanie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej situácie pri zadávaní zákaziek za účelom zabezpečenia nevyhnutných potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, resp. vlastných zamestnancov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Priame rokovacie konanie podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) nepochybne patrí k legitímnym nástrojom na rýchle zabezpečenie bezodkladných potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, ktoré vyplývajú zo vzniknutej mimoriadnej situácie (akejkoľvek). V zmysle aplikačnej praxe, výkladovej a metodickej činnosti je však potrebné takéto priame rokovacie konanie používať výlučne na zabezpečenie bezprostredných a bezodkladných potrieb, vedúcich k odvráteniu vzniknutej akejkoľvek mimoriadnej situácie. Následne je na zabezpečenie svojich potrieb verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný uplatňovať také postupy zadávania zákaziek, ktoré zabezpečia riadnu hospodársku súťaž.

Ako teda nakupovať v čase, kedy mimoriadna situácia síce trvá, ale bezprostredné nebezpečenstvo už pominulo a je potrebné zabezpečiť svoje potreby súvisiace síce s mimoriadnou situáciou, ale v v dlhodobejšom horizonte? Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejným obstarávateľom/obstarávateľom použiť aj iné postupy verejného obstarávania, ako sú napr. verejná súťaž, užšia súťaž a s nimi súvisiace uplatňovanie skrátených lehôt vo verejnom obstarávaní, uzatváranie rámcových dohôd, resp. zriadenie dynamických nákupných systémov. Na uvedené poukazuje aj oznámenie Európskej komisie s názvom „Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19” (c. (2020/C 108 I/01), ktoré je dostupné aj na webovom sídle a tiež na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v časti Metodika zadávania zákaziek. Napriek tomu, že sa predmetné oznámenie Európskej komisie vzťahuje na mimoriadnu situáciu súvisiacu z ochorením COVID-19, informácie v ňom uvedené a týkajúce sa používania priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej situácie a iných zrýchlených postupov verejného obstarávania sú všeobecne platné. Aj v zmysle predmetného oznámenia je priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej situácie „prípustné len na vyplnenie medzier dovtedy, kým sa nenájdu stabilnejšie riešenia ako napríklad rámcové zmluvy na dodávky tovaru a služieb, ktoré sa udeľujú riadnymi postupmi (vrátane zrýchlených postupov)”.

Oznámenie Európskej komisie tak poukazuje a apeluje, po zabezpečení bezprostredných potrieb, na používanie riadnych postupov verejného obstarávania. Poukazuje pritom na možnosti, ako tieto riadne postupy verejného obstarávania, ako sú napr. verejná súťaž alebo užšia súťaž, využiť čo najefektívnejšie - napr. aby prebehli čo najrýchlejšie (avšak v súlade s platnou legislatívou), resp. zabezpečili čo najvhodnejšie plnenie potrieb verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Jeden z vhodných nástrojov je používanie skrátených lehôt vo verejnom obstarávaní, ako sú napr. lehota na predkladanie ponúk (vo verejnej a užšej súťaži) alebo lehota na predkladanie žiadostí o účasť (v užšej súťaži).

Ukážme si, ako to môže fungovať:

Lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži:

Štandardná lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži je min. 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 66 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní). Ak sa však v predmetnej verejnej súťaži požaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami, lehotu na predkladanie ponúk je možné skrátiť na min. 30 dní (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje, verejný obstarávateľ je oprávnený lehotu na predkladanie ponúk na 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (§ 66 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní).

Ak by však išlo o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nie je možné použiť lehotu v trvaní min. 35 dní podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, lehotu na predkladanie ponúk možno určiť v lehote, ktorá nie je kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 66 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Podotýkame, že predmetné lehoty sú v zákone o verejnom obstarávaní určené v kalendárnych dňoch, nie pracovných. Už v tomto zhrnutí informácií o stanovení lehôt na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži je možné vidieť, že zákon o verejnom obstarávaní flexibilne umožňuje verejným obstarávateľom uplatňovať skrátené lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži (najpoužívanejšom postupe verejného obstarávania v Slovenskej republike) v prípade, ak je to nevyhnutné.

Rovnakým spôsobom je možné skrátiť lehoty na predkladanie žiadostí o účasť a predkladanie ponúk aj pri užšej súťaži, kde sú určené nasledovne:

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti) v nadlimitnej užšej súťaži:

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 67 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní). Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu uvedenú vyššie, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (§ 67 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).

Lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej užšej súťaži:

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej:

a) 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,

b) 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje (§ 69 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (§ 69 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona o verejnom obstarávaní (teda všetci verejní obstarávatelia okrem Slovenskej republiky, zastúpenej svojimi orgánmi) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk; ak takúto dohodu nemožno dosiahnuť, tento verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 69 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 69 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).

Samozrejme, že vyššie uvedené lehoty sa vzťahujú len na určitú časť postupu verejného obstarávania, ich primerané uplatnenie v súlade s princípmi verejného obstarávania však môže výrazne pomôcť v prípade potreby urýchleného naplnenia potrieb verejného obstarávateľa.

Zákon o verejnom obstarávaní okrem možností uplatnenia zrýchlených postupov verejného obstarávania poskytuje aj iné možnosti, ako zabezpečiť rýchle plnenie svojich potrieb, ak je to nevyhnutné.

Rámcové dohody

Jedným z nich je aj uzavretie rámcovej dohody podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní na základe verejnej alebo užšej súťaže (aj s uplatnením skrátených lehôt). Rámcová dohoda, ktorá môže byť uzavretá s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi najviac na dobu 4 rokov, predstavuje vhodný nástroj na plnenie potrieb verejného obstarávateľa kedykoľvek, nielen v čase mimoriadnej situácie. Pri uzatváraní rámcovej dohody zvyčajne nie je známy presný rozsah zákaziek (nákupov), ktoré sa budú na jej základe zadávať (na obstaranie takéhoto typu zákaziek je rámcová dohoda