dnes je 22.1.2021

Input:

Ako nakupovať rýchlo v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bez použitia priameho rokovacieho konania

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.119 Ako nakupovať rýchlo v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bez použitia priameho rokovacieho konania

Mgr. Martina Galabová

Témou jedného z predchádzajúcich príspevkov bolo aj uplatňovanie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej situácie pri zadávaní zákaziek za účelom zabezpečenia nevyhnutných potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, resp. vlastných zamestnancov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Priame rokovacie konanie podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) nepochybne patrí k legitímnym nástrojom na rýchle zabezpečenie bezodkladných potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, ktoré vyplývajú zo vzniknutej mimoriadnej situácie (akejkoľvek). V zmysle aplikačnej praxe, výkladovej a metodickej činnosti je však potrebné takéto priame rokovacie konanie používať výlučne na zabezpečenie bezprostredných a bezodkladných potrieb, vedúcich k odvráteniu vzniknutej akejkoľvek mimoriadnej situácie. Následne je na zabezpečenie svojich potrieb verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný uplatňovať také postupy zadávania zákaziek, ktoré zabezpečia riadnu hospodársku súťaž.

Ako teda nakupovať v čase, kedy mimoriadna situácia síce trvá, ale bezprostredné nebezpečenstvo už pominulo a je potrebné zabezpečiť svoje potreby súvisiace síce s mimoriadnou situáciou, ale v v dlhodobejšom horizonte? Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejným obstarávateľom/obstarávateľom použiť aj iné postupy verejného obstarávania, ako sú napr. verejná súťaž, užšia súťaž a s nimi súvisiace uplatňovanie skrátených lehôt vo verejnom obstarávaní, uzatváranie rámcových dohôd, resp. zriadenie dynamických nákupných systémov. Na uvedené poukazuje aj oznámenie Európskej komisie s názvom „Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19” (c. (2020/C 108 I/01), ktoré je dostupné aj na webovom sídle a tiež na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v časti Metodika zadávania zákaziek. Napriek tomu, že sa predmetné oznámenie Európskej komisie vzťahuje na mimoriadnu situáciu súvisiacu z ochorením COVID-19, informácie v ňom uvedené a týkajúce sa používania priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej situácie a iných zrýchlených postupov verejného obstarávania sú všeobecne platné. Aj v zmysle predmetného oznámenia je priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej situácie „prípustné len na vyplnenie medzier dovtedy, kým sa nenájdu stabilnejšie riešenia ako napríklad rámcové zmluvy na dodávky tovaru a služieb, ktoré sa udeľujú riadnymi postupmi (vrátane zrýchlených postupov)”.

Oznámenie Európskej komisie tak poukazuje a apeluje, po zabezpečení bezprostredných potrieb, na používanie riadnych postupov verejného obstarávania. Poukazuje pritom na možnosti, ako tieto riadne postupy verejného obstarávania, ako sú napr. verejná súťaž alebo užšia súťaž, využiť čo najefektívnejšie - napr. aby prebehli čo najrýchlejšie (avšak v súlade s platnou legislatívou), resp. zabezpečili čo najvhodnejšie plnenie potrieb verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Jeden z vhodných nástrojov je používanie skrátených lehôt vo verejnom obstarávaní, ako sú napr. lehota na predkladanie ponúk (vo verejnej a užšej súťaži) alebo lehota na predkladanie žiadostí o účasť (v užšej súťaži).

Ukážme si, ako to môže fungovať:

Lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži:

Štandardná lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži je min. 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 66 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní). Ak sa však v predmetnej verejnej súťaži požaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami, lehotu na predkladanie ponúk je možné skrátiť na min. 30 dní (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje, verejný obstarávateľ je oprávnený lehotu na predkladanie ponúk na 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (§ 66 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní).

Ak by však išlo o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nie je možné použiť lehotu v trvaní min. 35 dní podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, lehotu na predkladanie ponúk možno určiť v lehote, ktorá nie je kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 66 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Podotýkame, že predmetné lehoty sú v zákone o verejnom obstarávaní určené v kalendárnych dňoch, nie pracovných. Už v tomto zhrnutí informácií o stanovení lehôt na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži je možné vidieť, že zákon o verejnom obstarávaní flexibilne umožňuje verejným obstarávateľom uplatňovať skrátené lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži (najpoužívanejšom postupe verejného obstarávania v Slovenskej republike) v prípade, ak je to nevyhnutné.

Rovnakým spôsobom je možné skrátiť lehoty na predkladanie žiadostí o účasť a predkladanie ponúk aj pri užšej súťaži, kde sú určené nasledovne:

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti) v nadlimitnej užšej súťaži:

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 67 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní). Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu uvedenú vyššie, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (§ 67 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).

Lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej užšej súťaži:

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej:

a) 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,

b) 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje (§ 69 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (§ 69 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona o verejnom obstarávaní (teda všetci verejní obstarávatelia okrem Slovenskej republiky, zastúpenej svojimi orgánmi) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk; ak takúto dohodu nemožno dosiahnuť, tento verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 69 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 69 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).

Samozrejme, že vyššie uvedené lehoty sa vzťahujú len na určitú časť postupu verejného obstarávania, ich primerané uplatnenie v súlade s princípmi verejného obstarávania však môže výrazne pomôcť v prípade potreby urýchleného naplnenia potrieb verejného obstarávateľa.

Zákon o verejnom obstarávaní okrem možností uplatnenia zrýchlených postupov verejného obstarávania poskytuje aj iné možnosti, ako zabezpečiť rýchle plnenie svojich potrieb, ak je to nevyhnutné.

Rámcové dohody

Jedným z nich je aj uzavretie rámcovej dohody podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní na základe verejnej alebo užšej súťaže (aj s uplatnením skrátených lehôt). Rámcová dohoda, ktorá môže byť uzavretá s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi najviac na dobu 4 rokov, predstavuje vhodný nástroj na plnenie potrieb verejného obstarávateľa kedykoľvek, nielen v čase mimoriadnej situácie. Pri uzatváraní rámcovej dohody zvyčajne nie je známy presný rozsah zákaziek (nákupov), ktoré sa budú na jej základe zadávať (na obstaranie takéhoto typu zákaziek je rámcová dohoda určená) – rámcová dohoda