dnes je 23.6.2021

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 1 Predmet úpravy

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

JUDr. Simona Laktišová

Dvořák Hager & Partners

10.1.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 1 Predmet úpravy

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,1) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,

b) rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,

c) nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania,

d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania”) 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,

e) uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,

f) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie,

g) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov vozidlami súžiacimi na prepravu pacientov,

h) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,3) služby Národnej banky Slovenska,4) služby Európskej centrálnej banky5) alebo inej centrálnej banky5) a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,

i) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikačných služieb,6)

j) civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,

k) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,

l) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou; ak ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je z väčšej časti financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na postupe jej zadávania,

m) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi alebo ich nižšími územnými celkami alebo správnymi celkami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu účastníkmi tejto zmluvy, a uzatvorenie tejto medzinárodnej zmluvy bolo oznámené Európskej komisii,

n) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je

1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,

2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,

3. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,

4. poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,

5. poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,

o) civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a koncesiu na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva,

p) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,

q) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou,

r) civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizácia,

s) civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú poskytované súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní,

t) civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráhach,7)

u) zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,

v) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 v treťom štáte, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,

w) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami8) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,9)

x) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”) alebo tretieho štátu,

y) zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby bola zadaná uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,

z) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je Slovenská republika,

aa) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce len medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,

ab) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretieho štátu,

ac) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb,

ad) koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právne záväznými aktmi Európskej únie ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo právne záväzné akty Európskej únie neustanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku koncesie,

ae) koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu10) a na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu,11)

af) koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výlučného práva publikovaného v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník”),

ag) koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4,

ah) koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa § 9 ods. 5,

ai) koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre jej potreby.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť podľa § 9 ods. 8 na účely vykonávania

a) služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,

b) finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančných služieb uvedených v odseku 2 písm. h), ktoré zahŕňajú najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,

c) filatelistických služieb,

d) logistických služieb spojených s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uložením s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter poštových služieb.

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

(6) Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.

(7) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

(8) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:

a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,

b) viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

(9) O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:

a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,

b) zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a

c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.

(10) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a ak sú splnené tieto podmienky:

a) touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,

b) vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a

c) zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka.

(11) Na určenie percentuálneho podielu činností podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 8 písm. b) a odseku 10 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak ukazovatele podľa prvej vety v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä prostredníctvom podnikateľského plánu.

(12) Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je

a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu,13)

b) nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov,

c) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú humanitárnu pomoc, logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, logistickú podporu zahraničných ozbrojených síl prítomných na území Slovenskej republiky alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany,

d) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom

1. Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo

2. stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania,

e) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa osobitného predpisu,14)

f) tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,

g) tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,15) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,15) a dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov,16)

h) vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,17)

i) tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby,18) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,19)

j) poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného predpisu,20)

k) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účely bývania; ak ide o výrobu elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW,21) ak ide o výrobu tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie,

l) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom zoskupení,

m) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je stredná odborná škola alebo odborné učilište, ak má s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu22) a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

n) poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fyzickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky,

o) ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ochraňovateľovi,

p) poskytnutie služby v oblasti informačných technológií, ktorú verejný obstarávateľ v rámci vytvárania a rozvoja informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu,23) vytvoril zo služieb získaných verejným obstarávaním a

1. pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie konanie,

2. poskytuje ju verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnickej osobe podľa § 7 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, a títo verejní obstarávatelia používajú takýto informačný systém verejnej správy23) na výkon činností podľa osobitného predpisu,24)

3. ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitie je udelený v neobmedzenom vecnom rozsahu a

4. s poskytnutím služby podľa druhého bodu verejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obstaraní tejto služby,

q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu,

r) dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname kategorizovaných liekov na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre potreby Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru,

s) služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej činnosti spojená s hospodárením v lesoch podľa osobitného predpisu,25)

t) tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách, 25a)

u) poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7,

v) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,

w) letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb, 

x) dodanie živých zvierat,

y) dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách,

z) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a ide o verejného obstarávateľa začleneného do sektora výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu,25f

aa) príprava a zabezpečenie medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo člena vlády Slovenskej republiky.

(13) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,

a) ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)

b) ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo

c) ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d).

(14) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

(15) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 13 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.


§ 1 ods. 1

Komentovaným ustanovením je úvodné ustanovenie zákona, ktoré pozitívne vymedzuje jeho pôsobnosť a určuje predmet jeho úpravy. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení zákona č. 438/2015 Z.z. (ďalej aj ako „zákon” alebo „ZVO”) bol vydaný v dôsledku transpozície nových smerníc, ktoré upravujú problematiku verejného obstarávania. Konkrétne ide o Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní – tzv. „Klasická smernica”, Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb – tzv. „Sektorová smernica” a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií. Hlavným cieľom novoprijatých smerníc je zrevidovať a zefektívniť proces verejného obstarávania prostredníctvom elektronizácie, znižovania administratívnej záťaže a zväčšovaním flexibility. Klasická smernica spolu so Sektorovou smernicou nahrádzajú smernice č. 2004/17/ES a 2004/18/ES. Smernica o udeľovaní koncesií predstavuje úplne novú právnu úpravu. Všetky z vyššie uvedených smerníc zakotvujú povinnosť, aby sa proces verejného obstarávania v členských štátoch EÚ uskutočňoval v súlade so zásadami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä so zásadami voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovania služby, ako aj s princípmi, ktoré z týchto slobôd vyplývajú, t.j. v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, vzájomného uznávania, proporcionality a transparentnosti.

V neposlednom rade sa v novej právnej úprave odzrkadľujú poznatky nadobudnuté aplikačnou praxou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „predchádzajúci zákon”).

ZVO sa vzťahuje na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Jednotlivé body zo všeobecne vymedzenej pôsobnosti ZVO sú bližšie definované a špecifikované v ďalších častiach zákona:

- zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb (§ 3 ZVO)

- súťaž návrhov (§ 119 a nasl. ZVO),

- zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby (§ 3 ZVO)

- správu vo verejnom obstarávaní (§ 140 a nasl. ZVO).


Zákon obsahuje pravidlá a postupy pri zadávaní zákaziek a koncesií a neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by ukladalo verejným obstarávateľom ukončiť, resp. zrušiť zmluvy uzatvorené podľa predchádzajúcehozákona. Z tohto dôvodu nie je nijak ovplyvnená platnosť zmlúv, ktoré boli uzatvorené na dobu neurčitú ešte za pôsobnosti predchádzajúceho zákona. (Metodické usmernenie ÚVO č. 6532-5000/2016 zo dňa 20. 4. 2016)


§ 1 ods. 2

Komentované ustanovenia § 1 ods. 2 až 13 ZVO obsahujú negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona, t.j. obsahuje výpočet zákaziek, koncesií a konaní, pri ktorých nie je potrebné aplikovať ustanovenia ZVO. Výpočet výnimiek, ktorý je uvedený v predmetných ustanoveniach vyplýva zo smerníc EÚ.Ustanovenie reflektuje konečnú množinu exempcií, ktoré umožňujú Smernice o verejnom obstarávaní, pri ktorých nie je povinnosť aplikovať postupy a pravidlá verejného obstarávania.

Zákon sa neaplikuje na:

a) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov SR v súlade so ZFEÚ, ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov SR nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,

V zmysle predmetnej výnimky sa zákon neaplikuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- ide o zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu,

- pri ich plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov SR v súlade so článkom 346 ZFEÚ,

- ochrana týchto bezpečnostných záujmov SR nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami (t.j. musí byť zachovaný princíp proporcionality).

Podľa článku 46 ZFEÚ žiaden členský štát nie je povinný poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti a každý členský štát môže prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s nimi; tieto opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely.

Predmetná výnimka vyplýva z článku 13 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (ďalej len „Smernica o zadávaní zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti”), ktorý vylučuje aplikáciu tejto Smernice na zákazky, pri ktorých by uplatnenie pravidiel tejto Smernice zaväzovalo členský štát poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považuje za odporujúce základným záujmom jeho bezpečnosti.

b) rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,

Predmetná výnimka vyplývaz Klasickej smernice, ktorá odôvodňuje vyňatie rozhodcovského konania a zmierovacieho konania spod pôsobnosti smernice tým, že rozhodcovské a zmierovacie služby a iné podobné formy alternatívneho riešenia sporov obvykle poskytujú orgány alebo jednotlivci, ktorí boli určení na základe dohody alebo ktorí sa vyberú spôsobom, ktorý sa nemôže riadiť pravidlami obstarávania. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa Klasická smernica neuplatňovala na zákazky na poskytnutie takýchto služieb, a to bez ohľadu na ich označenie podľa vnútroštátneho práva.

Aj zo zákona č. 244/2002 Z.z.o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov vyplýva, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť na osobe rozhodcu (rozhodcov) alebo na postupe jeho dodatočného ustanovenia, a zároveň rozhodca nemôže byť osoba, o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci alebo k zmluvným stranám možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti. Určenie rozhodcu jednou stranou sporu prostredníctvom verejného obstarávania by bolo v rozpore s zmyslom a účelom rozhodcovského konania a aj zmierovacieho konania.

c) nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania,

Nakoľko pri nadobúdaní už existujúcej konkrétnej stavby alebo pri nájme už existujúcej konkrétnej stavby nie je možné uskutočniť výber z viacerých ponúka teda ani uplatniť všetky princípy verejného obstarávania, nie je vhodné, aby sa takýto nákup/prenájom uskutočňovali formou verejného obstarávania.

V zmysle predmetnej výnimky sa zákon neaplikuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. ide o existujúcu stavbu alebo nájom existujúcej stavby a iných nehnuteľností,

Pri definícii stavby je potrebné upozorniť na skutočnosť, že definícia stavby v ZVO sa odlišuje od definície stavby v stavebnom zákone. Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) stavbou je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu

podkladu. Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 písm. f). stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu. V prípade definície podľa ZVO ide skôr o definíciu stavby z pohľadu investičného zabezpečenia stavebno-inžinierských prác, zatiaľ čo stavebný zákon definuje stavbu z technického hľadiska.


V súvislosti s nájmom existujúcej stavby a iných nehnuteľností sa za inú nehnuteľnosť považuje napr. byt alebo nebytový priestor.

2. ide o ich nadobúdanie alebo nájom, resp. nájom viných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim,

Podľa ustanovenia § 132 OZ je nadobúdanie vlastníctva možné prostredníctvom kúpnej, darovacej alebo inej zmluvy, t.j. prostredníctvom scudzovacích zmlúv, ktorými sú kúpna zmluva, darovacia zmluva a zámená zmluva.

Zmluvu o nájme bližšie špecifikuje ustanovenie § 663 OZ (Občianský zákonník) a nasl. Občianskeho zákonníka a zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v prípade nájmu nebytových priestorovv znení neskorších predpisov. Za nájom sa v tomto kontexte nepovažuje napr. krátkodobý nájom priestorov alebo zabezpečenie si prechodného ubytovania na základe zmluvy o ubytovaní podľa ustanovenia § 754 OZ.

3. forma financovania nerozhoduje.

Európske právo

Rozsudok Európskeho Súdneho dvoru, vec C-536/07, Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko

Zmluva, ktorá je formálne kvalifikovaná ako „zmluva o nájme”, je uzatvorená medzi mestom a súkromnou investičnou spoločnosťou a týka sa prenájmu veľtržných hál mestom, ktoré má postaviť súkromná spoločnosť v súlade s podrobnými špecifikáciami stanovenými mestom, musí byť kvalifikovaná ako zmluva na zhotovenie prác v zmysle článku 1 písm. a) smernice 93/37 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác, keďže primárnym predmetom zmluvy je výstavba predmetných veľtržných hál a uvedené haly predstavujú „dielo” v zmysle článku 1 písm. c) uvedenej smernice. Takáto zmluva musí byť uzavretá podľa pravidiel stanovených v článku 7 ods. 4 a článku 11 tejto smernice. Definícia pojmu „verejná zmluva na zhotovenie prác” uvedená v článku 1 písm. a) smernice 93/37 zahŕňa totiž všetky transakcie, v ktorých je odplatná zmluva nezávisle od jej formálnej kvalifikácie uzavretá medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie „diela” v zmysle článku 1 písm. c) tejto smernice. V tejto súvislosti je základným kritériom to, že predmetné dielo musí byť zhotovené podľa požiadaviek spresnených verejným obstarávateľom, pričom prostriedky použité na jeho zhotovenie nie sú relevantné. Ak určitá zmluva obsahuje súčasne prvky

d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spoločného slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,

Cieľom predmetnej výnimky je, aby výskum a vývoj nebol realizovaný a financovaný výhradne verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ale aby sa výskumu a vývoju zúčastňovali a spolufinancovali ho osoby z daného odvetvia. Podľa Dôvodovej správy k zákonu nie je naplnením predmetnej výnimky, ak ide iba o predstierané podieľanie sa na výsledkoch výskumu a vývoja alebo iba o symbolickú účasť na odplate pre poskytovateľa služieb.

Na uplatnenie predmetnej výnimky musí isť o výskumné a vývojové služby, ktoré:

1. nie sú výskumnými a vývojovými službami zodpovedajúce kódom Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

- 73000000-2 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

- 73100000-3 - Výskum a experimentálny vývoj

- 73110000-6 - Výskum

- 73111000-3 - Služby výskumných laboratórií

- 73112000-0 - Námorný výskum

- 73120000-9 - Experimentálny vývoj

- 73300000-5 - Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja

- 73420000-2 - Predbežné štúdie uskutočniteľnosti a technologické predvádzanie

- 73430000-5 - Skúšanie a hodnotenie

Spoločný slovník je systém jednotnej klasifikácie pre verejné obstarávanie označovaný ako „spoločný slovník obstarávania” alebo „CPV”. Spoločný slovník bol zavedený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a jeho hlavným cieľom bolo štandardizovať odkazy, ktoré používajú verejný obstarávatelia (obstarávatelia) a osoby na opis predmetov obstarávania, a to pomocou jediného systému klasifikácie pre verejné obstarávanie. Členské štáty využívajú spoločný slovník ako jednotný referenčný systém, ktorý obsahuje alfanumerické kódy, ktoré sú rovnaké vo všetkých členských krajinách a tým slúžia na prekonanie jazykových prekážok na úrovni EÚ.

2. prospech z nich neplynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za účelom využitia pri plnení vlastných úloh,

3. odplatu za poskytnutú službu neposkytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

e) uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,

Nakoľko pracovnoprávne vzťahy predstavujú špecifickú skupinu právnych vzťahov, pri ktorých vzniku a skončení sa zohľadňujú osobitné kritéria, neuplatňuje sa na nich proces verejného obstarávania. Výnimku tvoria pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sa uzatvárajú na základe Zákonníka práce, a zároveň sa výnimka vzťahuje aj na výkon štátnej služby (zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a verejnej služby (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

f) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie,

V rámci predmetnej výnimky zákon výslovne určuje prednosť pravidiel medzinárodných organizácií pred zákonom. Ak sa zákazka (civilná zákazka ale aj zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti), súťaž návrhov alebo koncesia zadáva podľa osobitných postupov alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie, nie je možné aplikovať zákon. Zákon neustanovuje, ktoré medzinárodne organizácie spadajú pod predmetnú výnimku.

Je dôležité ale podotknúť, že predmetná výnimka sa nevzťahuje na zákazky, súťaž návrhov alebo koncesie, ktoré sú financované alebo spolufinancované z finančných prostriedkov EÚ. V súvislosti s financovaním u finančných prostriedkov EÚ sa postupuje v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov.

g) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov vozidlami súžiacimi na prepravu pacientov,

V zmysle predmetnej výnimky sa zákon neaplikuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- ide o civilné zákazky alebo koncesie (neuplatňuje sa na zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti),


Civilná zákazka je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti.

Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti.

- predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva zodpovedajúca nasledujúcim kódom slovníka obstarávania:

75250000-3 - Služby požiarnych zborov a záchranné služby

75251000-0 - Služby požiarnych zborov

75251100-1 - Požiar

75251110-4 - Prevencia proti požiarom

75251120-7 - Hasenie lesných požiarov

75252000-7 - Záchranné služby

75222000-8 - Civilná ochrana

98113100-9 - Služby jadrovej bezpečnosti

85143000-3 - Služby sanitárnych vozidiel.

- predmetom nie je služba prepravy pacientov vozidlami slúžiacimi na prepravu pacientov,

- túto službu poskytuje nezisková organizácia alebo združenie.

Nezisková organizácia je podľa § 2 zákona č. 351/2011 Z.z o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov poskytujúcich všeobecne prospešné služby právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Zakladanie združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanovv znení neskorších predpisov, podľa ktorého občania majú právo slobodne sa združovať a môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len „združenia”) a združovať sa v nich.Členmi združení môžu byť aj právnické osoby, pričom samotné združenie je právnickou osobou.

- civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, služby Národnej banky Slovenska, služby Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,

V zmysle predmetnej výnimky sa ZVO neaplikuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- ide o civilné zákazky alebo koncesie (neuplatňuje sa na zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti),


Civilná zákazka je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti.

Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti.

- predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov podľa ustanovenia § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch”), alebo

- predmetom súslužby Národnej banky Slovenska (zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska), služby Európskej centrálnej banky (v zmysle čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 ZFEÚ, Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky) alebo inej centrálnej banky, alebo

- predmetom súoperácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,

Operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability [European Financial Stability Facility (EFSF/Euroval I.)] a Európskym mechanizmom pre stabilitu [European Stability Mechanism (ESM/Euroval II.)] predstavujú nový inštitút, ktorý bol zavedený v súvislosti s finančnou krízou najmä v Grécku.

Európsky nástroj finančnej stability je medzinárodná akciová spoločnosť, ktorú založili členské štáty eurozóny s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu v EÚ poskytovaním finančnej pomoci krajinám eurozóny, ktoré stratili prístup k finančným trhom. Finančná pomoc prebieha tak, že Európsky nástroj finančnej stability si požičiava finančné prostriedky na finančných trhoch. Keďže sú predmetné finančné záväzky priamo garantované jej akcionármi, ktorými sú členské štáty, získajú ich za zvýhodnených podmienok. Získané finančné zdroje Európsky nástroj finančnej stability poskytne tomu členskému štátu, ktorému bola pomoc schválená.

Európsky mechanizmus pre stabilitu je trvalým mechanizmom, ktorý bol založený v októbri 2010 členskými štátmi eurozóny s cieľom nahradiť jeho predchodcu, Európsky nástroj finančnej stability. Účel zostáva pri Európskom mechanizme pre stabilitu rovnaký ako bol pôvodný. Hlavným rozdielom ale je, že Európsky mechanizmus pre stabilitu má k dispozícii vlastný kapitál, ktorý doňho vložili členské štáty.

i) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikačných služieb,

Predmetná výnimka vyplýva z čl. 8 Klasickej smernice, podľa ktorého sa táto smernica neuplatňuje na verejné zákazky a súťaže návrhov, ktorých hlavným účelom je umožniť verejným obstarávateľom, aby poskytovali alebo využívali verejné komunikačné siete alebo poskytovali verejnosti jednu alebo viacero elektronických komunikačných služieb.

Cieľom výnimky je najmä zabezpečiť rovnakú možnosť pripojenia verejného obstarávateľa na verejnú elektronickú komunikačnú sieť, akú majú súkromné osoby. Bolo by nespravodlivé a neefektívne, ak by verejný obstarávateľ musel vykonať celý proces verejného obstarávania na získanie možnosti využívania

verejnej elektronickej komunikačnej siete. Verejný obstarávateľ by sa tým dostal do značnej nevýhody oproti súkromnej osobe a máme za to, že by nebola dodržaná hospodárska súťaž.

Na uplatnenie tejto podmienky musia byť splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu,

- hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikačných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciáchv znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 351/2011 Z. z. predmetného zákona sa pod pojmom elektronická komunikačná sieť sa rozumie funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií. Pod pojmomverejná sieť rozumie sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos signálov medzi koncovými bodmi siete.

Podľa Dôvodovej správy k zákonu sa môže predmetná výnimka týkať situácie, keď verejný obstarávateľ má v úmysle využiť už určité geograficky dislokované siete s cieľom ich využiť ako prípadného poskytovateľa komunikačných služieb. Nejde teda o prípady, keď má verejný obstarávateľ záujem o služby poskytovateľov hlasových alebo dátových elektronických služieb s cieľom získať telefonické alebo internetové prepojenie.


V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č. 9745-5000/2016 zo dňa 14. 6. 2016 vyplýva z uvedenej výnimky, že predmetom tejto výnimky nie je zákazka na poskytnutie elektronických komunikačných služieb pre verejného obstarávateľa alebo pre potreby organizácií v rámci jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak verejný obstarávateľ neplní funkciu poskytovateľa týchto služieb voči iným subjektom na trhu. Predmetná výnimka sa vzťahuje na verejného obstarávateľa. To znamená, že pri zadávaní zákaziek na poskytovanie napr. hlasových, dátových alebo multimediálnych elektronických komunikačných služieb je verejný obstarávateľ povinný aplikovať pravidlá a postupy verejného obstarávania podľa zákona.

j) civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,

Predmetná výnimka spolu s nasledujúcou výnimkou podľa písm. k) sa podľa Dôvodovej správy týka zadávania verejných zákaziek na určité audiovizuálne a rozhlasové mediálne služby poskytovateľmi mediálnych služieb. Pri týchto zákazkach by sa malo umožniť zohľadnenie aspektov kultúrneho alebo sociálneho významu, v dôsledku čoho sa uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania stáva nevhodným. Z týchto dôvodov je opodstatnená výnimka v prípade verejných zákaziek na služby, ktoré zadávajú samotní poskytovatelia mediálnych služieb, na kúpu, vývoj, produkciu alebo koprodukciu predpripravených programov a iných prípravných služieb, ako sú napríklad služby súvisiace so scenármi alebo umeleckými výkonmi potrebnými na výrobu programov. Uvedené vylúčenie by sa malo vzťahovať rovnako na vysielacie mediálne služby a na služby na požiadanie - nelineárne služby. Uvedené vylúčenie sa však nevzťahuje na dodanie technického vybavenia potrebného na produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov.

Na uplatnenie tejto výnimky musia byť splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku alebo koncesiu,

- predmetom je vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu,

- civilná zákazka alebo koncesia sa zadáva priamo vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov.

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysielateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou. Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je v zmysle § 3 ods. c) 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná.

k) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,

Predmetná výnimka predstavuje transpozíciu čl. 10 písm. b) Klasickej smernice, ktorý znie: „Táto smernica sa neuplatňuje na verejné zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom je/sú nadobudnutie, vývoj, produkcia alebo koprodukcia programového materiálu určeného pre audiovizuálne mediálne služby alebo rozhlasové mediálne služby, ktoré zadávajú poskytovatelia audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb, alebo zákazky na vysielací čas alebo poskytovanie programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb. Na účely tohto písmena majú pojmy „audiovizuálne mediálne služby” a „poskytovatelia mediálnych služieb” rovnaký význam ako podľa článku 1 ods. 1 písm. a) a d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ ( 1 ). Výraz „program” má rovnaký význam ako podľa článku 1 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice, ale zahŕňa aj rozhlasové programy a rozhlasové programové materiály. Okrem toho, na účely tohto ustanovenia má výraz „programový materiál” rovnaký význam ako výraz program”.”

Na uplatnenie tejto výnimky musia byť splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku alebo koncesiu,

- civilná zákazka alebo koncesia sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov,

- predmetom je nadobudnutie, vývoj, produkcia alebo koprodukcie programu alebo iného komunikátu, určeného pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov.

l) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou; ak ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je z väčšej časti financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na postupe jej zadávania,

Predmetnú výnimku možno uplatniť výhradne na civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, pričom podmienkou je aby bola úplne alebo z väčšej častifinancovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou a pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, resp. ak je financovaná z väčšej častifinancovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou je potrebné, aby sa zmluvné strany dohodli na postupe jej zadávania.

m) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi SR a tretími štátmi alebo ich nižšími územnými celkami alebo správnymi celkami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu účastníkmi tejto zmluvy, a uzatvorenie tejto medzinárodnej zmluvy bolo oznámené Európskej komisii,

Na uplatnenie tejto výnimky musia byť splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu,

- pri jej zadávaní sa postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi SR a tretími štátmi alebo ich nižšími územnými celkami alebo správnymi celkami,

- predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu účastníkmi tejto zmluvy,

- uzatvorenie tejto medzinárodnej zmluvy musí byť oznámené Európskej komisii.

Predmetná výnimka vyplýva z čl. 9 Klasickej smernice, ktorý znie: „Táto smernica sa neuplatňuje na verejné zákazky a súťaže návrhov, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zadať alebo zorganizovať v súlade s postupmi obstarávania, ktoré sa líšia od postupov stanovených v tejto smernici a ktoré ustanovuje ktorýkoľvek z týchto nástrojov alebo subjektov:

a) právny nástroj vytvárajúci medzinárodné právne záväzky, ako je medzinárodná dohoda uzavretá v súlade so zmluvami, medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo ich územnými alebo správnymi celkami nižšieho stupňa, ktorá sa vzťahuje na tovar, práce alebo služby určené na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu jej signatármi;

b) medzinárodná organizácia.

Členské štáty oznámia všetky právne nástroje uvedené v prvom pododseku písm. a) tohto odseku Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie.”

n) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je

1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,

2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,

3. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,

4. poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,

5. poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,

Vyššie uvedená výnimka sa vzťahuje na vymedzené právne služby, pri ktorých by aplikácia predpisov verejného obstarávania bola neadekvátna a neefektívna. Nakoľko právne služby predstavujú špecifickú oblasť služieb, pri ktorých je potrebné reagovať pohotovo, nebolo by vhodné, aby pri výbere advokáta prebiehal celý proces verejného obstarávania. Napr. pri súdnom konaní je vytýčený termín pojednávania, ktorý až na určité výnimky by mal byť dodržaný, a teda verejný obstarávateľ a obstarávateľ si musí v určenom čase zabezpečiť právneho zástupcu.

Predmetná výnimka vyplýva z čl. 9 Klasickej smernice, ktorý znie: „Táto smernica sa neuplatňuje na verejné zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom je/sú:

d) akékoľvek z týchto právnych služieb:

- právne zastupovanie klienta právnikom v zmysle článku 1 smernice Rady 77/249/EHS ( 2 ):

- v rozhodcovskom alebo zmierovacom konaní vedenom v členskom štáte, v tretej krajine alebo pred medzinárodným rozhodcovským alebo zmierovacím súdom, alebo

- v súdnom konaní pred súdnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej moci členského štátu alebo tretej krajiny alebo pred medzinárodnými súdnymi orgánmi alebo medzinárodnými inštitúciami;

ii) právne poradenstvo poskytnuté pri príprave akéhokoľvek konania uvedeného v tomto písmene bode i) alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania, a to za predpokladu, že poradenstvo poskytuje právnik v zmysle článku 1 smernice 77/249/EHS;

ii. služby spočívajúce v osvedčovaní a overovaní listín, ktoré musia poskytovať notári;

iii. právne služby, ktoré poskytujú správcovia alebo vymenovaní opatrovníci alebo iné právne služby, ktorých poskytovateľov určil súdny orgán v dotknutom členskom štáte alebo ktorí sú na základe práva určení na vykonávanie osobitných úloh pod dohľadom takýchto súdnych orgánov;

iv. iné právne služby, ktoré sú v dotknutom členskom štáte spojené, aj keď len príležitostne, s výkonom úradnej moci.”


V zmysle Metodického usmernenia č. 4784-5000/2016 zo dňa 22. 3. 2016 sa výnimky uvedenej v ustanovení § 1 ods. 2 písm. n) ZVO aplikuje aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, prostredníctvom ktorej sa v súlade so zákonom o advokácii vykonáva advokácie. Na účely predmetnej výnimky sa na ňu bude hľadieť ako na advokáta. Jednoducho povedané, zákon o advokácii je smerodajný právny predpis z hľadiska určenia, kto je advokátom a za akých podmienok môže vykonávať advokáciu, nie zákon o verejnom obstarávaní. Predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní je zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správa vo verejnom obstarávaní.

o) civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so ZFEÚ a koncesiu na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva,

Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia nasledujúcich podmienok:

- ide o civilnú zákazku a koncesiu, ktorých predmetom sú služby,

- civilnú zákazku na služby alebo koncesiu na služby zadáva verejný obstarávateľ alebo združenie obstarávateľov,

- civilná zákazku na služby sa zadáva na základe výlučného právavyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so ZFEÚ,

- koncesiu na služby sa zadáva na základe výlučného práva.

Výnimka vyplýva z čl. 11 Klasickej smernice, podľa ktorého sa smernica nevzťahuje na verejné zákazky na služby, ktoré verejný obstarávateľ zadáva inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, ktoré požíva podľa zákona, iného právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré sú zlučiteľné so ZFEÚ. Zároveň je výnimka uvedená aj v čl. 10 Smernice o udeľovaní koncesií, podľa ktorej sa smernica neuplatňuje na koncesie na služby udelené verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo ich združeniu na základe výlučného práva. Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby udelené hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so ZFEÚ a právnymi aktmi EÚstanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu.

Cieľom predmetnej výnimky je uľahčiť proces zadávania civilnej zákazky na služby a koncesie na službyzadávané na základe výlučného práva, nakoľko z dôvodu existencie výlučného práva by sa príslušná zákazka alebo koncesia na konci procesu verejného obstarávania aj tak mohla zadať len jedinému subjektu. Kľúčovou podmienkou aplikácie predmetnej výnimky je, že výlučné právo musí byť v súlade so ZFEÚ.

p) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,

Výnimka sa uplatní na verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v prípade ak predmetom civilnej zákazky alebo koncesie je úver alebo pôžička, pričom sa vzťahuje na každý druh úveru alebo pôžičky – bežne dostupné alebo aj na tie ktoré súvisia s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov. Bližšie informácie k cenným papierom a finančným nástrojov zakotvuje zákon o cenných papieroch.

- civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou,

Výnimka sa aplikuje pri splnení uvedených podmienok:

- ide o civilnú zákazku a koncesiu,

- predmetom sú služby týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca nasledujúcim kódom slovníka obstarávania:

79341400-0 - Služby týkajúce sa reklamnej kampane

92111230-3 - Tvorba (výroba) propagačných filmov

92111240-6 - Tvorba (výroba) propagačných záznamov

- civilnú zákazku alebo koncesiu zadáva politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou,

V zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je politickou stranou právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra strán. Register strán vedie Ministerstvo vnútra SR

Volebnú kampaň upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, podľa ktorého volebnou kampaňou je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa ustanovenia § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech vyššie uvedených subjektov. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

r) civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizácia,

Na uplatnenie tejto podmienky musia byť splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru,

- tovar, ktorý je predmetom civilnej zákazky je určený na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám,

- civilnú zákazku na dodanie tovaru zadáva výlučne obstarávateľ,

- obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar,

- iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ,

- takúto zákazku nezadávacentrálna obstarávacia organizácia.

Centrálnou obstarávacou organizáciou je

1. verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,

2. obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,

3. európsky orgán verejnej moci, ktorý

- nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo

- zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.

- civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú poskytované súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní,

Výnimka sa aplikuje pri kumulatívnom splnení týchto podmienok:

- ide o civilnú zákazku,

- predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní,

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 ZVO sa pod centralizovanou činnosťou vo verejnom obstarávaní rozumie nepretržite vykonávaná činnosť zameraná na

1. nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo

2. zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.

- centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia (pozri odsek vyššie),

- súčasťou civilnej zákazky sú aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní,ak sú poskytované súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 ZVO je podpornou činnosťou vo verejnom obstarávaní najmä

1) poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov,

2) poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,

3) príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní je vylúčené z pôsobnosti verejného obstarávania za účelom podpory využívania tohto inštitútu.

t) civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráhach,

Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia nasledujúcich podmienok:

- ide o civilnú zákazku,

- predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráhach.

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov sú železničnými dráhami železničné trate a vlečky a špeciálnou dráhou je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä metro a mestské a prímestské rýchlodráhy, ako aj železničná dráha nezaústená do železničnej trate, ktorá slúži len miestnym alebo turistickým potrebám, najmä miestne úzkorozchodné dráhy.

u) zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,

Predmetná výnimka sa vzťahuje výhradne na obstarávateľov, ak vykonávajú inú činnosť ako je uvedená v ustanovení § 9 ods. 3 až 9 (činnosť v oblasti v odvetví energetiky a tepelnej energetiky; vôd; dopravy; poštových služieb a činností súvisiacimi s využívaním geograficky vymedzeného územia na vybrané účely).V prípade iných než uvedených činností neexistuje potreba postupovania v zmysle postupov verejného obstarávania, ibaže by šlo o verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ na rozdiel od obstarávateľa je povinný postupovať podľa ZVO aj v prípade, keď obstaráva iné činnosti, než sú uvedené v ustanovení § 9 ods. 3 až 9.

Predmetná výnimka vyplýva z čl. 19 Sektorovej smernice, podľa ktorého sa Sektorová smernica neuplatňuje na zákazky, ktoré obstarávatelia zadávajú na iné účely, ako je vykonávanie ich činností v zmysle čl. 8 až 14 tejto Smernice.

v) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 ZVO v treťom štáte, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,

Výnimka zakotvená v príslušnom písmene vyjadruje určité obmedzenie pôsobnosti zákona z geografického hľadiska. Na uplatnenie výnimky je potrebné kumulatívne splniť nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu,

- zadáva ju obstarávateľ v súvislosti s vykonávaním činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 ZVO (činnosť v oblasti v odvetví energetiky a tepelnej energetiky; vôd; dopravy; poštových služieb a činností súvisiacimi s využívaním geograficky vymedzeného územia na vybrané účely),

- predmetné činnosti sa vykonávajú výhradne v treťom štáte,

- pri vykonávaní týchto činností sa nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci EÚ.

Predmetná výnimka vyplýva z čl. 19 Sektorovej smernice, podľa ktorého sa Sektorová smernica neuplatňuje na zákazky, ktoré obstarávatelia zadávajú na vykonávanie činností v tretej krajine v podmienkach, ktoré si nevyžadujú fyzické využitie siete ani geografickej oblasti v rámci EÚ, ani sa nevzťahuje na súťaže návrhov organizované na takéto účely.

Predmetná úprava vyplýva z potreby zachovania konkurencieschopnosti tretích krajín.

w) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,

Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahujú zväčša citlivé informácie, ktoré majú ostať utajené. O to viac to platí pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnostina účely spravodajských činností, ktoré sú vykonávané spravodajskými službami a pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti,ktorých účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy.

V zmysle Preambuly Smernice o zadávaní zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti sú niektoré informácie v rámci zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti natoľko citlivé, že by nebolo vhodné predmetnú Smernicu uplatňovať. Ide najmä o obstarávania zo strany spravodajských služieb alebo obstarávaní pre všetky druhy spravodajských činností vrátane aktivít kontrarozviedky, ako ich vymedzujú členské štáty. Rovnako ide o ďalšie obzvlášť citlivé nákupy, ktoré si vyžadujú mimoriadne vysokú mieru dôvernosti, napríklad niektoré nákupy určené na ochranu hraníc alebo boj proti terorizmu či organizovanému zločinu, nákupy týkajúce sa dekódovania, alebo nákupy osobitne určené na utajené činnosti alebo iné rovnako citlivé činnosti, ktoré vykonávajú policajné alebo bezpečnostné zložky.

Na Slovensku je všeobecnou bezpečnostnou a spravodajskou službou SR Slovenská informačná služba (SIS), ktorá je upravená bližšie zákonom č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službev znení neskorších predpisov.

Úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SRplní Vojenské spravodajstvo, ktoré je taktiežspravodajskou službou a jeho pôsobnosť upravuje zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstvev znení neskorších predpisov.

x) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo tretieho štátu,

Výnimka predstavuje transpozíciu čl. 12 písm. b) Smernice o zadávaní zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti, podľa ktorého sa smernica nevzťahuje na zákazky spravované osobitnými procesnými pravidlami na základe uzavretej medzinárodnej dohody alebo dohovoru o umiestnení cudzích vojsk a týkajúcich sa podujatí členského štátu alebo tretej krajiny.

Na uplatnenie tejto výnimky musia byť splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

- ide o zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti,

- pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk,

Nevyhnutnou podmienkou uplatnenia výnimky je existencia medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk. Medzinárodná zmluva je písomný zmluvný dokument bez ohľadu na jej názov, na ktorej základe vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva alebo povinnosti SR vo vzťahu k iným subjektom medzinárodného práva podľa medzinárodného práva verejného. Medzinárodnú zmluvu je nutné odlišovať v zmysle Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schválené uznesením vlády SR č. 743 z 21. októbra 2009 od dokumentu politického charakteru, z ktorého zmluvným stranám nevyplývajú práva a povinnosti podľa medzinárodného práva a ktorý nie je medzinárodnou zmluvou.

Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť pre SR spôsobom a dňom určeným v jej ustanoveniach alebo dohodou so štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva, ktoré sa zúčastnili na rokovaní o jej príprave. SR zodpovedá za plnenie zmluvy dňom, ktorým pre ňu nadobudla zmluva platnosť, prípadne dňom od ktorého sa SR zaviazala zmluvu predbežne vykonávať. Ak sa má zmluva vyhlásiť v zbierke zákonov, potom sa zmluva vyhlasuje v Zbierke zákonov najneskôr v deň nadobudnutia jej platnosti SR. Vyhlásením v Zbierke zákonov sa stáva záväznou pre fyzické osoby a právnické osoby, ak v zmluve nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia jej platnosti pre SR. V zmysle zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, vyhlasuje v zbierke zákonov, ak ide o medzinárodnú zmluvu ratifikovanú prezidentom alebo inú medzinárodnú zmluvu, ktorá obsahuje úpravu týkajúcu sa právneho postavenia osôb alebo ich oprávnených záujmov. Iná medzinárodná zmluva, ako sú medzinárodné zmluvy uvedené vyššie, rozhodnutie medzinárodného orgánu alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie sa v zbierke zákonov vyhlasuje, ak o tom rozhodne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

- týka aktivít na území členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo tretieho štátu.

Pre uplatnenie výnimky nie je relevantné, na území ktorého štátu bude rozmiestňované vojsko, nakoľko sa vzťahuje na aktivity na území členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo tretieho štátu.

y) zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby bola zadaná uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,

Predmetná výnimka predstavuje ďalšiu výnimku zo skupiny výnimiek týkajúcich sa zákaziek alebo koncesií v oblasti obrany a bezpečnosti. Konkrétne sa týka nasadenia ozbrojených síl mimo územia EÚ. Ozbrojené sily sú v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany SR v znení neskorších predpisov. Hlavnou úlohou ozbrojených síl je zaručovať obranu SR a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.

Na uplatnenie výnimky je potrebné kumulatívne splniť nasledujúce podmienky:

- ide o zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti,

- zadáva sa v treťom štáte (mimo územia EÚ),

- zadáva sa v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie,

- operačné potreby vyžadujú, aby bola zadaná uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie (t.j. na území tretieho štátu, v ktorom sú nasadené ozbrojené sily).

z) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je Slovenská republika,

Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia nasledujúcich podmienok:

- ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti,

- pri jejzadávaní sa postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy

Bližšie k medzinárodnej zmluve pozri výklad k písmenu x).

- predmetná medzinárodná zmluva musí byť uzatvorená medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je Slovenská republika.

Nevyhnutnou podmienkou tejto výnimky v zmysle uvedeného je, aby existovala medzinárodná zmluva obsahujúca osobitné procesné pravidlá pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti a účastníkmi tejto zmluvy sú aj členské štáty EÚ aj tretie štáty.

aa) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce len medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj SR, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci SR oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,

Predmetná výnimka predstavuje taktiež ďalšiu výnimku zo skupiny výnimiek týkajúcich sa zákaziek alebo koncesií v oblasti obrany a bezpečnosti. Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia nasledujúcich podmienok:

- ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti,

- zadáva sa v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývojanového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku,

- predmetný program musia spoločne vykonávať najmenej dva členské štáty, pričom účastníkom programu musí byť aj SR.

Pri uvedených zákazkách je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci SRpovinný oznámiť Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch.

ab) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretieho štátu,

-

Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia nasledujúcich podmienok:

- ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti,

- zadáva ju ústredný orgán štátnej správy, vyšší územný celok alebo obec,

- zadáva sa výlučne orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretieho štátu.

Predmetná výnimka vychádza rovnako ako predchádzajúce zo Smernice o zadávaní zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti, podľa ktorej nie je účelné, aby sa zákazky a koncesie v oblasti obrany a bezpečnosti museli realizovať medzi dvoma orgánmi verejnej moci formou verejného obstarávania.

ac) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb,

Podľa Preambuly Smernice o zadávaní zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti sa finančné služby zverujú osobám alebo orgánom za podmienok, ktoré nie sú zlučiteľné s uplatňovaním pravidiel o obstarávaní a z toho dôvodu sa v zmysle čl. 12 písm. h) Smernice o zadávaní zákaziek v oblastiach obrany a bezpečnosti táto smernica nevzťahuje na finančné služby s výnimkou poisťovacích služieb.

Poisťovacie služby sú osobitným druhom finančných služieb, ktoré upravuje zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov. Predmetný zákon nedefinuje pojem poisťovacie služby, ale upravuje pojem poisťovacia činnosť, pod ktorou rozumie uzavieranie poistných zmlúv poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami, správa poistenia, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv a likvidácia poistných udalostí. Súčasťou poisťovacej činnosti je tvorba a použitie technických rezerv a garančného fondu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zahraničnej poisťovne alebo ich pobočiek, uzavieranie zaistných zmlúv poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami so zaisťovňou, zahraničnou zaisťovňou alebo ich pobočkami o zaistení záväzkov poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zahraničnej poisťovne alebo ich pobočiek, ktoré vyplývajú z ňou uzavretých poistných zmlúv, uzavieranie zmlúv s výlučným sprostredkovateľom poistenia, poisťovacím agentom a poisťovacím maklérom, ktorých obsahom je sprostredkovanie poistenia, vykonávanie činností súvisiacich s registráciou výlučného sprostredkovateľa poistenia, zabezpečovanie odbornej prípravy sprostredkovateľov poistenia, ako aj činnosť na predchádzanie škodám.

ad) koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so ZFEÚ a právne záväznými aktmi EÚ ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 ZVO; ak ZFEÚ únie alebo právne záväzné akty EÚ neustanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku koncesie,

Nasledujúcich šesť odsekov obsahuje výnimky týkajúce sa výhradne koncesií a vyplývajú z Oddielu II Smernice o udeľovaní koncesií, ktorý upravuje vylúčenia aplikácie predmetnej smernice.

Prvá výnimka sa týka koncesií súvisiacich s výlučným právom Podľa Preambuly Smernice o udeľovaní koncesií je vhodné vylúčiť určité koncesie na služby udelené hospodárskym subjektom, ak sa udeľujú na základe výlučného práva, ktoré tomuto subjektu priznávajú vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo uverejnené správne opatrenia a ktoré bolo udelené v súlade so ZFEÚ a aktmi EÚ, keďže toto výlučné právo znemožňuje použitie súťažného postupu udeľovania.

V zmysle čl. 5 ods. 10 Smernice o udeľovaní koncesií sa pod pojmom výlučné právo rozumie právo, ktoré udeľuje príslušný orgán členského štátu prostredníctvom akéhokoľvek zákona, právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré je v súlade so zmluvami, ktorého účinkom je obmedziť vykonávanie určitej činnosti na jediný hospodársky subjekt a ktoré podstatne ovplyvňuje schopnosť

iných hospodárskych subjektov vykonávať takúto činnosť.

Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

- ide o koncesiu zadávanú na základe výlučného práva, ktorej predmetom sú službytýkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 ZVO (činnosť v odvetví energetiky a tepelnej energetiky, dopravy, dopravných služieb, poštových služieb, súvisiaca s využívaním geograficky vymedzeného územia na určené účely. Bližšie pozri príslušné komentované ustanovenia.),

- koncesiu na služby sa zadáva na základe výlučného práva.

- výlučné právo musí byť udelené v súlade so ZFEÚ a právne záväznými aktmi EÚ ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh.

Oznámenie o výsledku predmetnej koncesie na služby sa uverejňuje výlučne, ak ZFEÚ alebo právne záväzné akty EÚ neustanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku koncesie.

Cieľom predmetnej výnimky je uľahčiť proces zadávania a koncesie na službyzadávanú na základe výlučného práva, nakoľko z dôvodu existencie výlučného práva by sa príslušná koncesia na konci procesu verejného obstarávania aj tak mohla zadať len jedinému subjektu. Kľúčovou podmienkou aplikácie predmetnej výnimky je, že výlučné právo musí byť v súlade so ZFEÚ.

ae) koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu a na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu,

Predmetná výnimka predstavuje taktiež výnimku zo skupiny výnimiek týkajúcich sa koncesií. Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne ak ide o koncesiu na nasledujúce služby:

- na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie),

- na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa Nariadenie Európskeho Parlamentu A Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70.


Podľa Metodického usmernenia ÚVO č. 8780-5000/2016 zo dňa 2.6.2016 je nevyhnutné pre správne uplatnenie predmetnej výnimky správne rozlišovať medzi zákazkou a koncesiou. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že neexistencia prevodu rizika spojeného s poskytovaním služieb (rovnako s realizovaním stavebných prác) na poskytovateľa znamená, že predmetná zmluva predstavuje verejnú zákazku na služby (stavebné práce), a nie koncesiu na služby (stavebné práce).

Toto rozlišovanie medzi zákazkami na poskytnutie služby a koncesiami je dôležité, pretože podľa článku 10 ods. 3 smernice 2014/23/EÚ sa táto smernica neuplatňuje na koncesie na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave v zmysle Nariadenia (ES) č. 1370/2007. Udeľovanie koncesií na služby v prípade týchto služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa riadi výlučne Nariadením (ES) č. 1370/2007. Vyššie uvedené je premietnuté do ustanovenia § 1 ods. 2 písm. ae) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého tento zákon sa nevzťahuje na koncesie na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu a na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že pravidlá upravujúce oblasť verejného obstarávania sa uplatňujú na zadávanie zákazky na služby a na zákazky na služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave, pričom Nariadenie (ES) č. 1370/2007 sa uplatňuje na koncesie na služby vo verejnom záujme v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave. Posúdenie toho, či ide o zadanie zákazky alebo o koncesiu, je potrebné odvodzovať v zmysle vyššie uvedených charakteristických znakov zákazky, resp. koncesie.

Zároveň vytvára Nariadenie (ES) č. 1370/2007 priestor aj pre priame zadávanie zmluvy o službách vo verejnom záujme. V prípade priameho zadania zmluvy o službách vo verejnom záujme s nízkou hodnotou alebo priameho zadania zmluvy o službách vo verejnom záujme malému či strednému poskytovateľovi (článok 5 ods. 4) môže príslušný orgán priamo zadať zmluvu bez verejnej súťaže. Za zmluvu o službách vo verejnom záujme s nízkou hodnotou sa podľa nariadenia považuje zmluva, ktorej priemerná ročná hodnota je menej ako 1 milión EUR, alebo ak sa týka poskytovania služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave v rozsahu menšom ako 300 000 kilometrov ročne.

af) koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výlučného práva publikovaného v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník”),

Podľa čl. 10 ods. 9 Smernice o udeľovaní koncesií sa táto smernica neuplatňuje na koncesie na služby týkajúce sa lotérií, na ktoré sa vzťahuje kód CPV 92351100-7, ktoré členský štát udelil hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva. Podľa Preambuly Smernice o udeľovaní koncesií je vhodné z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je vhodné vylúčiť koncesie, ktoré súvisia s prevádzkovaním lotérií a ktoré členské štáty udelili hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva, nakoľko udelením výlučného práva hospodárskemu subjektu sa súťažný postup stáva neuplatniteľným.

Zákon sa teda neaplikuje na koncesiu na služby:

- ktorej predmetom je lotéria zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7 (Prevádzka lotérií) a

- ktorá bola zadaná na základe výlučného práva publikovaného v európskom vestníku.

ag) koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4 ZVO,

Ustanovenie § 9 ods. 4 ZVO definuje činností, ktoré sa na účely zákona považujú za činnosti v odvetví vôd. Činnosť v oblasti vôd zahŕňa prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody a zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.

Predmetné ustanovenie vyníma koncesie, ktorých predmetom je činnosť v odvetví vôd z pôsobnosti zákona, pričom predmetné vyplýva z čl.12 Smernice o udeľovaní koncesií upravujúceho osobitné vylúčenia v oblasti vodného hospodárstva.

ah) koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 ZVO a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa § 9 ods. 5 ZVO,

Predmetná výnimka taktiež vylučuje aplikáciu postupov verejného obstarávania na koncesie, ktoré sú spojené s činnosťou podľa § 9 ods. 4 ZVO, t.j. s činnosťou v odvetví vôd. Na aplikáciu výnimky je potrebné, aby koncesia bola spojená s činnosťou v odvetví vôd a zároveň aby bol predmetom koncesie aj niektorý z činností podľa § 9 ods. 5 ZVO, t.j. činnosti spojené s vodnými stavbami, zavlažovaním pôdy, odvodňovaním pôdy alebo čistením, odvedením odpadovej vody a likvidáciou odpadovej vody. Bližšie pozri príslušné komentované ustanovenie § 9 ZVO.

ai) koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre jej potreby.

Predmetná výnimka predstavuje taktiež výnimku zo skupiny výnimiek týkajúcich sa koncesií. Výnimka uvedená v tomto písmene sa môže uplatniť výlučne za splnenia nasledujúcich podmienok:

- ide o koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti,

- pri jej zadávaní sa postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,

- koncesia v oblasti obrany a bezpečnosti sa zadáva za účelom uspokojenia potrieb tejto medzinárodnej organizácie.


§ 1 ods. 3

Výnimka uvedené v odseku 3 komentovaného ustanovenia sa týkajú výhradne zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom, ktorý vykonáva činnosť podľa § 9 ods. 8 ZVO. Ide o činnosti v odvetví poštových služieb.

Činnosť v odvetví poštových služieb je poskytovanie poštových služieb alebo služieb iných ako poštové služby, ak túto službu poskytuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý poskytuje aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poštovými službami nie sú splnené podmienky podľa § 184 ZVO. Ustanovenie § 184 ZVO upravuje situáciu, ktorá nastane, ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z vybraných činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 ZVO je priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup. V takomto prípade je vecne príslušný orgán štátnej správy oprávnený prostredníctvom ÚVO alebo priamo obstarávateľ podať žiadosť o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii. Bližší postup pozri v komentovanom ustanovení § 184 ZVO.

Podľa ustanovenia § 2 zákona o poštových službách sa pod pojmom poštové služby rozumie služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky. Poštovú zásielku definuje ustanovenie § 5 zákona o poštových službách ako oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá je označená adresou adresáta. Konečnú podobu úpravy poštovej zásielky, v ktorej ju poštový podnik vyberá a distribuuje, určí poštový podnik v poštových podmienkach. Minimálne a maximálne rozmery poštových zásielok určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk. Poštová zásielka je listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka, balík, periodická zásielka alebo poštový poukaz.

Medzi iné ako poštové služby zaraďujeme služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní poštovej zásielky, vrátane služieb riadenia podateľní a služby zásielok iných ako poštové zásielky, najmä reklamné neadresované zásielky.

Zákon sa na vyššie uvedené zákazky neuplatní, ak sa zadáva za účelom vykonania:

- služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,

- finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančných služieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. h) ZVO, ktoré zahŕňajú najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,

V zmysle slovníka obstarávania sa pod jednotlivými kódmi nachádzajú služby ako napr. zaistenie (úrazové a nemocenské poistenie), Bankové a investičné služby a iné.

Finančné služby uvedené v § 1 ods. 2 písm. h) ZVO sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, služby Národnej banky Slovenska, služby Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu. Bližšie pozri komentované ustanovenie.

- filatelistických služieb,

- logistických služieb spojených s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uložením s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter poštových služieb.


§ 1 ods. 4 až 11

Komentované ustanovenia predstavujú kodifikáciu výnimiek nazývaných „in house”, ktoré vyplývajú z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ. Výnimky „in house” predstavujú súhrn prípadov, na ktoré sa nevzťahuje zákon a teda neuplatnia sa na zadávanie zákazky postupy verejného obstarávania. Výnimky „in house” sa vzťahujú výlučne na verejného obstarávateľa, ktorý je oprávnený za splnenia zákonných podmienok zákazku zadať priamo, bez aplikácie ZVO. Výhodou aplikácie výnimky „in house” je, že obstarávanie tovarov, prác a služieb formou zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce môže mať pre prijímateľa výhody v podobe obstarania tovarov, prác alebo služieb za nižšie ceny a v podobe úspor na nákladoch súvisiacich s obstaraním a zároveň sa skracuje čas potrebný na zadanie zákazky.

In-house zákazka je odplatná zmluva uzavretá za predpokladu splnenia určitých podmienok uvedených v § 1 ods. 4 až 11 ZVO medzi dvoma verejnými obstarávateľmi, predmetom ktorej je dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác. Povolenie používania in-house zákaziek vyplýva najmä z rozsiahlej judikatúry Súdneho dvora EÚ (najmä judikatúra ESD vo veciach: Vec C-107/98, Teckal, Vec C-480/06 Hamburg, Vec C-26/03, Stadt Halle, Vec C-458/03, Parking Brixen; Vec C-340/04, Carbotermo), v zmysle ktorej je verejný obstarávateľ oprávnený využívať pri výkone zverených úloh vo verejnom záujme vlastné administratívne, technické a iné zdroje, ani ho nenúti, aby sa obracal na vonkajšie subjekty, ktoré nie sú súčasťou jeho vlastnej štruktúry.

Výnimky „in-house” sa delia na:

- vertikálny „in-house” (§ 1 ods. 4 až 9 a 11 ZVO),

- horizontálnu spoluprácu (§ 1 ods. 10 a 11 ZVO).

Okrem delenia výnimiek „in-house” na vertikálny „in-house” a horizontálnu spoluprácu poznáme aj delenie na:

- reverzný „in-house” (§ 1 ods. 7 ZVO),

- zdieľaný „in-house” (§ 1 ods. 8 ZVO).

Na objasnenie jednotlivých druhov výnimiek „in-house” vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 18.4.2016 dokument s názvom Usmernenie k procesu zadávania „in-house” zákaziek v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý predstavuje metodický usmernenie pre zadávanie tzv. in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce, na zadávanie ktorých sa zákon nevzťahuje. Napriek tomu, že usmernenie sa týka Operačného programu Kvalita životného prostredia, obsahuje všeobecnú úpravu výnimiek „in-house” spolu so zjednodušenými schémami, ktoré zobrazujú základný princíp jednotlivých výnimiek „in-house”. Nižšie uvádzame jednotlivé zjednodušené schémy.

Európske právo

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 9.6.2009 vo veci C‑480/06, Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko

Súdny dvor EÚ v tomto rozsudku pripomenul, že orgán verejnej moci môže plniť zverené úlohy vo verejnom záujme vlastnými prostriedkami bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria do jeho organizačnej štruktúry, a svoje úlohy môže plniť v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci (pozri rozsudok Coditel Brabant, už citovaný, body 48 a 49).

EK na pojednávaní okrem iného upresnila, že pokiaľ by predmetná spolupráca bola založená formou vytvorenia verejnoprávneho subjektu, ktorý by rôzne dotknuté orgány poverili plnením úlohy vo všeobecnom záujme zneškodňovať odpady, tak by pripustila, že využívanie centrály dotknutými Landkreise nespadá pod právnu úpravu o verejnom obstarávaní. Zastáva však názor, že bez takéhoto subjektu spolupráce na miestnej úrovni mala byť zmluva na poskytnutie služieb uzatvorená medzi technickými a komunálnymi službami mesta Hamburg a dotknutými Landkreise predmetom verejného obstarávania.

V tejto súvislosti však treba po prvé pripomenúť, že právo Spoločenstva vôbec neukladá orgánom verejnej moci, aby na zabezpečenie spoločných úloh vo verejnom záujme použili špeciálnu právnu formu. Po druhé takáto spolupráca medzi orgánmi verejnej moci nemôže spochybniť hlavný cieľ pravidiel Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, a to voľný pohyb služieb a otvorenie neskreslenej hospodárskej súťaže vo všetkých členských štátoch, pokiaľ sa vykonávanie tejto spolupráce bude riadiť výlučne úvahami a vlastnými požiadavkami na sledovanie cieľov vo verejnom záujme a pokiaľ sa zaručí zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi stanovená smernicou 92/50 tak, aby žiadny súkromný podnik nebol vo výhodnejšej situácii ako jeho konkurenti (pozri v tomto zmysle rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, už citovaný, body 50 a 51).

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-26/03, Stadt Halle a RPL Recyclingpark Lochau GmbH proti Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und

Energieverwertungsanlage TREA Leuna (Prejudiciálne konanie)

Za predpokladu, že verejný obstarávateľ zamýšľa uzavrieť odplatnú zmluvu o poskytnutí služieb, na ktoré sa vzťahuje vecná pôsobnosť smernice 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, zmenenej a doplnenej smernicou 97/52 so spoločnosťou, ktorá je z právneho hľadiska inou osobou ako tento verejný obstarávateľ a na ktorej obchodnom imaní sa verejný obstarávateľ podieľa spolu s jednou alebo viacerými súkromnými spoločnosťami, musia sa vždy použiť postupy verejného obstarávania stanovené v tejto smernici, ak by táto účasť bola väčšinová. Súdny dvor rozhodol, že účasť súkromnej spoločnosti, hoci len menšinová, na imaní spoločnosti, v ktorej má účasť aj dotknutýverejný obstarávateľ, v každom prípade vylučuje možnosť verejného obstarávateľa mať nad touto spoločnosťou obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi.

Vzťah medzi verejným orgánom, ktorý je verejným obstarávateľom, a jeho vlastnými organizačnými útvarmi sa spravuje úvahami a požiadavkami, ktoré sú vlastné sledovaniu cieľov vo verejnom záujme. Naopak, každé umiestnenie súkromného kapitálu do nejakého podniku podlieha úvahám, ktoré sú vlastné súkromným záujmom, a sleduje ciele inej povahy.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 10.11.2005 vo veci C-29/04, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ však nie je vyhlásenie verejného obstarávania povinné, aj keď druhá zmluvná strana nie je z právneho hľadiska tou istou osobou ako verejný obstarávateľ, za predpokladu, že verejný orgán, ktorý je verejným obstarávateľom, má nad dotknutým iným subjektom obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi a zároveň tento subjekt vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s verejným orgánom alebo verejnými orgánmi, ktoré ho vlastnia (rozsudky Teckal, bod 50, a z 11. 1. 2005, Stadt Halle a RPL Lochau, C-26/03, Zb. s. I-1, bod 49).

Bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť otázku, či skutočnosť, že mesto Mödling bolo v čase prijatia rozhodnutia o tom, s kým bude uzavretá verejná zmluva na poskytovanie služieb, výlučným vlastníkom spoločnosti Abfall, postačovala na to, aby sa preukázalo, že tento územný samosprávny celok mal nad spoločnosťou Abfall obdobnú kontrolu ako nad svojimi organizačnými útvarmi, treba zdôrazniť, že v predmetnej veci rozhodným dátumom pre posúdenie, či sa mali uplatniť ustanovenia smernice 92/50, nie je skutočný dátum rozhodnutia o uzavretí predmetnej verejnej zmluvy. Je síce pravda, že v záujme právnej istoty je v zásade vhodné posudzovať prípadnú povinnosť verejného obstarávateľa vyhlásiť verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky existujúce v čase uzavretia verejnej zmluvy, osobitné okolnosti predmetnej veci však vyžadujú zohľadniť udalosti, ktoré nastali neskôr.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-458/03 Parking Blixen GmbH proti Gemeinde Brixen a Stadtwerke Brixen AG

Poverenie poskytovateľa služieb zo strany verejného orgánu prevádzkou plateného verejného parkoviska, za čo je uvedený poskytovateľ odmeňovaný formou čiastok, ktoré tretie osoby platia za užívanie tohto parkoviska, predstavuje koncesiu na služby vo verejnom záujme, na ktorú sa neuplatňuje Smernica 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb.

Uplatnenie pravidiel uvedených v článkoch 12 ES, 43 ES a 49 ES, ako aj všeobecných zásad predstavujúcich ich osobitné vyjadrenie vtedy, je však vylúčené ak kontrola vykonávaná poverujú- cim verejným orgánom nad koncesionárom je obdobná kontrole, ktorú tento orgán vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými útvarmi, a zároveň, ak predmetný subjekt vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s verejným orgánom, ktorý ho vlastní.

Citovaným ustanoveniam a zásadám v tomto ohľade odporuje to, aby verejný orgán bez vyhlásenia verejného obstarávania udelil koncesiu na služby vo verejnom záujme akciovej spoločnosti, ktorá vznikla transformáciou osobitného podniku tohto verejného orgánu, spoločnosti, ktorej predmet činnosti bol rozšírený na nové významné oblasti, ktorej základné imanie musí byť nevyhnutne z krátkodobého hľadiska otvorené vstupu ďalšieho kapitálu, ktorej výkon činností sa z územného hľadiska rozšíril na celý štát, ako aj zahraničie, a ktorej predstavenstvo disponuje veľmi širokými právomocami v oblasti vedenia spoločnosti, ktoré je oprávnené vykonávať autonómnym spôsobom.


§ 1 ods. 4 až 6

V zmysle komentovaných ustanovení sa ZVO neaplikuje, ak sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

- ide o civilnú zákazku, koncesiu alebo zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,

- zadáva ju verejný obstarávateľ právnickej osobe,

- verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,

Vykonávať obdobnú kontrolu nad právnickou osobou, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami znamená, že kontrola verejného obstarávateľa je taká silná a takého rozsahu, že má zásadný vplyv na rozhodovanie tejto právnickej osoby a dokonca je svojim konaním oprávnený obmedziť slobodné konanie danej právnickej osoby. Kontrola sa v zmysle tejto výnimky nepovažuje za dostatočnú, ak právnická osoba je natoľko samostatné, že pôsobí samostatne na trhu.

Požiadavka vykonávania príslušnej kontroly sa preukazuje najmä zriaďovacou listinou, výpisom z obchodného registra alebo z centrálneho depozitáru cenných papierov.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 6 ZVO sa verejný obstarávateľ považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Vyššie uvedenú kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.

- viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom,

Jednou z podmienkou použitia výnimky je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ zakotvenie povinnosti, aby kontrolovaná právnická osoba vykonávala viac ako 80 % zo svojej činnosti pre verejné obstarávateľa alebo pre osoby kontrolované týmto obstarávateľom. Týchto 80 % činnosti kontrolovanej právnickej osoby sa nazýva ako tzv. základná časť činností.Zavedením tejto podmienky sa má zabrániť, aby sa využívala táto výnimka na zákazky zadávané právnickým osobám, ktoré sú trhovo orientované a vykonávajú väčšiu časť svojej činnosti pre súkromný sektor. Akékoľvek iné činnosti, ktoré majú komerčný charakter, môže právnická osoba vykonávať len pomimo základnej časti činnosti, t.j. v rozsahu do 20 % svojej činnosti.

V zmysle ustanovenia § 1 ods. 11 ZVO sa na určenie percentuálneho podielu činností berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak takéto ukazovatele v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä prostredníctvom podnikateľského plánu. Konkrétne sa za preukazujúce doklady považujú napr. výročné správy, auditné správy, účtovné závierky, analytické evidencie v účtovníctve, podnikateľský plán, atď.

- v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

Poslednou podmienkou je 100% vlastníctvo kontrolovanej právnickej osoby verejným obstarávateľom. Žiadna priama účasť súkromného kapitálu nie je pri uplatnení predmetnej výnimky „in-house” akceptovateľná. Existencia súkromného kapitálu sa skúma v čase zadania zákazky alebo koncesie.

V prípade, ak by počas trvania zmluvného vzťahu došlo k vstupu súkromného kapitálu do právnickej osoby, takýto zmluvný vzťah by sa musel ukončiť a zákazka alebo koncesia by musela byť zadaná opätovne podľa zákona. Preukazovanie neexistencie súkromného kapitálu sa preukazuje prostredníctvo monitorovacích správ.

Predmetná výnimky predstavuje transpozíciu čl. 12 ods. 1 Klasickej smernice.


Metodické usmernenie ÚVO č. 6136-5000/2016 zo dňa 11. 4. 2016

V zmysle Metodického usmernenia č. 6136-5000/2016 zo dňa 11. 4. 2016 právne predpisy EÚ ani zákon neobmedzujú slobodu verejného obstarávateľa využiť pri výkone zverených úloh vo verejnom záujme vlastné administratívne, technické a iné zdroje, ani ho nenúti, aby sa obracal na vonkajšie subjekty, ktoré nie sú súčasťou jeho vlastnej štruktúry. Ide o vzťahy medzi verejnými obstarávateľmi nazývane tzv „in house” zadávania zákaziek. Nakoľko existujú rôzne typy situácií, v ktorých sa verejní obstarávatelia spolu usilujú zaistiť vykonávanie svojich verejných úloh, je treba rozlišovať medzi činnosťami, ktoré by mohli využívať otvorenú hospodársku súťaž medzi hospodárskymi subjektmi uplatnením pravidiel a postupov zadávania zákaziek na jednej strane a na druhej strane ostatnými opatreniami, ktoré môžu verejní obstarávatelia použiť na zaistenie vykonávania svojich verejných úloh a ktoré nepatria do pôsobnosti smerníc EÚ týkajúcej sa oblasti verejného obstarávania (zákona).

V súvislosti s „in house” zadávaním zákaziek je potrebné uviesť, že v konečnom dôsledku zodpovednosť za postup pri zadávaní zákazky je na verejnom obstarávateľovi. V prípade, že verejný obstarávateľ uplatní výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, resp. uplatní niektorý z postupov vo verejnom obstarávaní, ktorého použitie je podmienené splnením určitej podmienky, odôvodnenie použitia zvoleného postupu, vrátane preukázania splnenia relevantnej podmienky pre jeho použitie, je výlučne na verejnom obstarávateľovi. Dôkazné bremeno splnenia každej výnimky, vrátane „in house” výnimky, nesie výlučne verejný obstarávateľ, ktorý sa výnimky dovoláva.

Metodické usmernenie ÚVO č. 9155-5000/2016 zo dňa 9. 6. 2016

V zmysle Metodického usmernenia č. 9155-5000/2016 zo dňa 9. 6. 2016 je každý subjekt kompetentný sám urobiť rozhodnutie týkajúce sa určenia postavenia dotknutého subjektu vo vzťahu k právnym predpisom upravujúcim oblasť verejného obstarávania, pričom musí zohľadniť príslušné ustanovenia zákona a vykonať komplexné posúdenie pri zohľadnení všetkých relevantných súvislostí.

Podľa výkladu vydaného Súdnym dvorom EÚ je potrebné toto ustanovenie interpretovať funkcionálnym spôsobom. Právnická osoba v pozícii verejného obstarávateľa podľa tohto ustanovenia, ktorá nie je nastavená na tvorbu zisku v rámci svojej hlavnej aktivity, obyčajne nie je vystavená konkurencii zo strany iných subjektov voľného trhu, cieľom jej činnosti je uspokojovanie potrieb vo verejnom/všeobecnom záujme, ktoré nie sú uspokojované súkromnými podnikateľmi, alebo na uspokojovanie potrieb vo verejnom /všeobecnom záujme chce mať štát výhradný alebo rozhodujúci vplyv.

Pri zakladaní takejto právnickej osoby z dôvodov plnenia potrieb vo všeobecnom záujme sa štát (obec/vyšší územný celok) rozhoduje, či dané potreby bude uspokojovať sám, alebo si zachová rozhodujúci vplyv nad ich uspokojovaním. Právnická osoba, uspokojujúca potreby vo verejnom/všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný alebo komerčný charakter, sa môže riadiť inými hľadiskami, než sú ekonomické hľadiská. Preto úplná neexistencia konkurencie, ako aj naproti tomu existencia silnej konkurencie, nie je rozhodujúcou podmienkou preto, aby sa jednoznačne dalo určiť, či konkrétna potreba je potrebou vo verejnom/všeobecnom záujme, ktorá nemá priemyselný alebo komerčný charakter.

Metodické usmernenie ÚVO č. 10043-5000_2016 zo dňa 14. 6. 2016

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č. 10043-5000_2016 zo dňa 14. 6. 2016 musí verejným obstarávateľom zriadený štátny podnik za účelom splnenia jednej z troch kumulatívnych podmienokoprávňujúcich aplikáciu tzv. „in house” výnimky, t.j. podmienky podľa ustanovenia § 1 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, realizovať pre verejného obstarávateľa viac ako 80 % činností, t. j. ostatné jeho aktivity (napr. činnosť vykonávaná pre iné hospodárske subjekty) musí predstavovať menej ako 20 %.

Uvedené je možné demonštrovať na príklade: Verejný obstarávateľ má zriadený štátny podnik zabezpečujúci opravu motorových vozidiel, pričom obrat tohto štátneho podniku je 90 % tvorený službami poskytovanými

verejnému obstarávateľovi a ním kontrolovaným subjektom. Obrat 10 % štátneho podniku je tvorený poskytovaním opravárenských služieb súkromnoprávnym subjektom. V takomto prípade je splnená podmienka podľa ustanovenia § 1 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Ako už bolo uvedené, všetky podmienky uvedené v ustanovení § 1 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní musia byť splnené kumulatívne. Inak nie je možné aplikovať predmetnú výnimku.


§ 1 ods. 7

Ako už bolo spomenuté v úvode v rámci komentára k všeobecnej úprave výnimiek „in-house”, v prípade výnimky uvedenej v komentovanom ustanovení ide o tzv. reverzný „in-house” alebo o zadávanie zákaziek a koncesií medzi vnútornými sesterskými spoločnosťami.

Základným zmyslom predmetnej výnimky, že kontrolovaný právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom môže zadať zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo aj inej právnickej osobe, ktorá je taktiež kontrolovaná tým istým verejným obstarávateľom, a to bez aplikácie ZVO. Podmienkou zostáva, že nie je prípustná akákoľvek účasť súkromného kapitálu.

Predmetná výnimky predstavuje transpozíciu čl. 12 ods. 2 Klasickej smernice.


§ 1 ods. 8 až 9

Ako už bolo taktiež spomenuté v úvode v úvode v rámci komentára k všeobecnej úprave výnimiek „in-house”, v prípade výnimky uvedenej v odseku 7 ide o tzv. zdieľaný „in-house”.

Hlavnou charakteristikou tejto výnimky je, že verejný obstarávateľ síce nevykonáva kontrolu nad právnickou osobou v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4, ale vykonáva kontrolu nad touto právnickou osobou spoločne s inými verejnými obstarávateľmi, ktorá je obdobná kontrole nad vlastnými organizačnými zložkami. Podľa ustanovenia § 1 ods. 6 ZVO sa verejný obstarávateľ považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.

Ustanovenie § 1 ods. 9 ZVO dokonca bližšie definuje pojem spoločná kontrola. O spoločnú kontrolu ide vtedy, ak sú kumulatívne splnená nižšie uvedené podmienky:

- orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,

- zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a

- kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.

Na uplatnenie predmetnej výnimky musí byť zachovaná podmienka výkonu základnej časti činnosti právnickej osoby pre verejného obstarávateľa a neprítomnosť súkromného kapitálu. Bližšie pozri komentované ustanovenie § 1 ods. 4 až 6.

Predmetná výnimky predstavuje transpozíciu čl. 12ods. 3 Klasickej smernice.


§ 1 ods. 10 až 11

Poslednou výnimkou z kategórie výnimiek „in-house” je tzv. hospodárska spolupráca. Výnimka tzv. hospodárskej spolupráce sa aplikuje výlučne na civilnú zákazku a koncesiu, ak sa príslušná zmluva alebo koncesná zmluva uzatvára medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi.

Podmienkou hospodárskej spolupráce medzi verejnými obstarávateľmi je, aby cieľom uzatvorenia zmluvy, ktorá ustanovuje alebo vykonáva spoluprácu medzi verejnými obstarávateľmi, bolo poskytovanie služby vo verejnom záujme s cieľom dosahovania ich spoločných cieľov a zároveň sa celá ich spolupráca vykonávala výlučne v súlade s verejným záujmom. Verejní obstarávatelia, ktorí sú účastníkmi takejto zmluvy alebo koncesnej zmluvy nesmú byť komerčne činní vo väčšom rozsahu ako je 20 % ich činnosti, ktorých sa týka spolupráca.

V zmysle ustanovenia § 1 ods. 11 ZVO sa na určenie percentuálneho podielu činností berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak vyššie uvedené ukazovatele v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä prostredníctvom podnikateľského plánu. Konkrétne sa za preukazujúce doklady považujú napr. výročné správy, auditné správy, účtovné závierky, analytické evidencie v účtovníctve, podnikateľský plán, atď.


§ 1 ods. 12

Komentované ustanovenie obsahuje osobitný výpočet výnimiek, na ktoré sa neaplikuje ZVO, a vzťahuje sa na vybrané podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Podlimitnou civilnou zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit určený pre nadlimitnú zákazku v ustanovení § 5 ods. 2 ZVO a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 15.000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

b) 50.000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),

c) 200.000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

d) 150.000,- EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

Príloha č. 1 ZVO obsahuje zoznam služieb, spolu s kódom CPV, ktoré sa zaraďujú medzi sociálne služby a iné osobitné služby. Bližšie pozri komentované ustanovenie § 5 ods. 2 ZVO.

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený pre podlimitné zákazky v ustanovenia § 5 ods. 3 ZVO v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Postupy verejného obstarávania sa neuplatnia na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je:

a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu,13)

Na vyššie uvedené činnosti sa zákon neaplikuje z dôvodu, že predmetné činnosti sú upravené samostatne v osobitných zákonoch a uplatnenie postupov vo verejnom obstarávaní by nebolo účelné ani vhodné.

Uvedená výnimka sa vnútorne dotýka viacerých činností:

- činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, ktorá je bližšie upravená v zákone č. č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Na základe novelizačného zákona č. 248/2017 Z.z. účinného od 1.11.2017 sa zo zákona vypustila bližšie určená špecifickosť výnimky aplikovanej pri činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa poskytovanej len v rámci určitých typov konaní. Dôvodom bola skutočnosť, že činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa je upravená samostatným zákonom a ako taká vykazuje znaky špecifickosti, a to nielen v prípade poskytovania týchto služieb na účely na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania. Účelom tejto zmeny je odstránenie existujúcich problémov verejných obstarávateľov, najmä s mimoriadne nízkymi ponukami a nemožnosťou garantovať poskytovanie služby prekladateľom alebo tlmočníkom, ktorí boli ponúknutí v rámci procesu verejného obstarávania pre neexistenciu exkluzivity, pri zadávaní zákaziek, predmetom ktorých je poskytovanie činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

- odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania v znení neskorších predpisov,

- odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 10 ods. 5 predmetného zákona môže Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo odborné inštitúcie. Verejnou prácou je činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií alebo stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,

- odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa ustanovení § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov,

V zmysle predmetnej výnimky sa postup verejného obstarávania nebude aplikovať na podlimitné zákazky alebo zákazky s nízkou hodnotou, ak ich predmetom je nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. sa pod pojmom knižný fond rozumie súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa pod pojmom zbierkový predmet rozumie predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.

c) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú humanitárnu pomoc, logistickú podporu ozbrojených síl SR vyslaných na plnenie úloh mimo územia SR, logistickú podporu zahraničných ozbrojených síl prítomných na území Slovenskej republiky alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany,

Komentovanú výnimku sú oprávnené využiť výlučne zastupiteľské úrady SR v zahraničí, pričom hlavným cieľom je uľahčiť rozvojovú spoluprácu, poskytnutie medzinárodnej humanitárnej pomoci, logistickej podpory ozbrojených síl SR vyslaných na plnenie úloh mimo územia SR alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Zabezpečenie uvedených zákaziek formou verejného obstarávania by predstavovalo neprimerane zložitý, časovo a finančne náročný proces, ktorý by bol neprimeraný k cieľu a obsahu jednotlivých zákaziek.

Novelou. účinnou od 1.1.2019 (zákon č. 345/2018 Z.z )sa predmetná výnimka doplnila o vyňatie aj tých podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré slúžia na zabezpečenie logistickej podpory zahraničných ozbrojených síl prítomných na území SR. Doplnenie tejto výnimky poskytne verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility pri plnení medzinárodných záväzkov v tejto oblasti.

d) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom

1.Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo

2.stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania,

Uvedená výnimka je odôvodnená subjektom dodávateľa, ktorý verejnému obstarávateľovi dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje služby v hodnote podlimitnej zákazky alebo v hodnote zákazky s nízkou hodnotou.

V danom prípade ide o subjekty, ktoré dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby prostredníctvom osôb, ktoré sú povinné tovar, stavebné práce alebo služby vyrábať alebo poskytovať, pretože sú odsúdení alebo obvinení, a táto povinnosť im vyplýva z ich trestu, alebo na druhej strane prostredníctvom žiakov strednej odbornej školy, ktorý tovar, stavebné práce alebo služby vyrábajú alebo poskytujú z dôvodu realizácie praktického vyučovania.

Práve z dôvodu špecifickosti týchto dodávateľov nie je verejný obstarávateľ povinný vyhlasovať verejné obstarávanie na získanie týchto tovarov, stavených prác alebo služieb.


Podľa Metodického usmernenia ÚVO č. 9688-5000/2016 zo dňa 14.6.2016 sa odporúča v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že určitú podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou je vhodné zadať Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci využitia zamestnávania odsúdených a obvinených, tak sa na túto zákazku nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní. Z uvedeného vyplýva, že takáto zákazka sa neberie do úvahy pri určení predpokladanej hodnoty inej zákazky, ktorá však podlieha pravidlám a postupom podľa zákona. Je však potrebné upozorniť na to, že ak by dochádzalo k prekročeniu limitu podlimitnej zákazky pri opakovanej aplikácii § 1 ods. 12 písm. d) bod 1 ZVO, došlo by k porušeniu § 6 ods. 16 ZVO.

e) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa osobitného predpisu,

Predmetná výnimka sa zaviedla taktiež z dôvodu špecifickosti účelu dodania tovaru a poskytnutia služieb. Ako vyplýva zo znenia výnimky, je možné ju uplatniť výlučne na tovar a služby, a teda nevzťahuje sa na poskytnutie stavebných prác.

Uplatnenie výnimky si vyžaduje splnenie nasledujúcich podmienok:

- ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,

- účelom je zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na

stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa ustanovení § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 predmetného zákona je detským domovom prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Profesionálna rodina vykonáva v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 predmetného zákona ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie v domácom prostredí zamestnanca detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom; suma poskytnutá detským domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima.

f) tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,

Predmetná výnimka je určená pre špecifických verejných obstarávateľov, ktorý pôsobia v kultúrnej a umeleckej oblasti. Predpokladáme, že pôjde najmä o inštitúcie napojené na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Napr. Slovenské národné divadlo, ktoré je podľa ustanovenia § 4 zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle je štátna príspevková organizácia, ktorá svoju činnosť zabezpečuje vlastnými príjmami a