dnes je 6.5.2021

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 32 Osobné postavenie

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.6 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 32 - § 36 - Podmienky účasti

JUDr. Simona Laktišová

Dvořák Hager & Partners

10.2.1.6.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 32 Osobné postavenie

JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Podmienky účasti

§ 32

Osobné postavenie

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemuzastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov47b). Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú

(4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

(6) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu

zamietnutá, alebo konanie zastavené, alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

(7) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky, alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

(8) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií, alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.


§ 32 až 34

Ustanovenia vymedzujú konkrétne podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré musí spĺňať každý hospodársky subjekt plánujúci sa zúčastniť alebo sa už zúčastnený na verejnom obstarávaní.

Verejní obstarávatelia nemôžu upustiť z týchto minimálnych požiadaviek na osobné postavenie v zmysle ustanovenia § 32 ZVO a stanoviť si v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania menej prísne podmienky, nakoľko pre nich platí dodržanie týchto podmienok voči hospodárskym subjektom obligatórne, a to v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 písm. a) ZVO. Ostatné podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti si môže verejný obstarávateľ určiť, ak to vyžaduje predmet zákazky. Obstarávatelia si podmienky účasti môžu, ale nemusia stanoviť, ako to vyplýva z ustanovenia § 38 ods. 2 ZVO.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní (napr. uchádzač alebo záujemca) môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS). Úrad vedie v ZHS hospodárske subjekty, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO a ktoré o zapísanie do ZHS požiadali.

Ďalšou možnosťou preukázania splnenia podmienok účasti verejným obstarávateľom a obstarávateľom je predloženie Jednotného európskeho dokumentu (JED) v zmysle § 39 ZVO, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

- neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

- spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

- poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

V prípade, že hospodársky subjekt použije JED, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu obstarávania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom v lehote najmenej piatich dní od doručenia tejto žiadosti.

Napriek tomu, že v prípade predloženia JED ide o predbežné nahradenie dokladov, v zmysle ustanovenia § 39 ods. 7 ZVO môže hospodársky subjekt v rámci tohto formulára poukázať na svoj zápis v ZHS, v ktorom figurujú všetky potrebné údaje týkajúce sa podmienok účasti. Bližšie k JED pozri komentované ustanovenie § 39 ZVO.


Zoznam hospodárskych subjektov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad. Zápis do ZHS sa vykonáva s platnosťou na tri roky. ZHS je verejne prístupný zoznam na webovom sídle ÚVO: http://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/zoznam-podnikatelov-45e.html.


V zmysle prechodných ustanovení zákona, konkrétne podľa § 187 ods. 7 ZVO je zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. 4. 2016 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. ÚVO upozorňuje, že je potrebné, aby hospodárske subjekty v záujme aktualizácie údajov vedených v ZHS doplnili prostredníctvom formulára Oznámenie zmeny údajov tieto doklady:

- doklady v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) až c) ZVO, t. j. výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného orgánu a prokuristu/ov; potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace; potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace,

- aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade.

Zároveň podľa prechodných ustanovení v zmysle § 187 ods. 3 ZVO sa v prípade doručenia žiadosti o zápis do dňa 17. 4. 2016, postupuje podľa predpisov účinných do 17. 4. 2016, a z tohto dôvodu sa vzťahuje aj na tieto prípady potreba aktualizácie údajov v zmysle vyššie uvedeného postupu. Doplnením týchto dokladov sa platnosť zápisu ZHS (tri roky) nepredlžuje a aktualizácia údajov nie je spoplatnená.

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukazuje hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby zapísaný v ZHS od 1. 7. 2016 splnenie podmienky účasti v súvislosti s osobným postavením podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára Oznámenie o zmene údajov s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

Doplnením týchto dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov a doplnenie nie je spoplatnené. Vzor oznámenia o zmene údajov je zverejnený na webovom sídle úradu v sekcii Vestník a zoznamy – Zoznam hospodárskych subjektov a súvisiace registre – Informácie pre podnikateľov.

Európske právo

V zmysle čl. 58 ods. 1 Klasickej smernice sa podmienky účasti môžu týkať:

a) spôsobilosti vykonávať odbornú činnosť;

b) ekonomického a finančného postavenia;

c) technickej a odbornej spôsobilosti.

Verejní obstarávatelia môžu ako požiadavky na účasť stanoviť pre hospodárske subjekty len podmienky uvedené v čl. 58 odsekoch 2, 3 a 4 klasickej smernice. Akékoľvek požiadavky sa obmedzia na požiadavky primerané na zabezpečenie toho, aby mal záujemca alebo uchádzač právne a finančné kapacity a technickú a odbornú spôsobilosť na plnenie zadávanej zákazky. Všetky požiadavky musia súvisieť s predmetom zákazky a musia mu byť primerané.


§ 32 ods. 1, 2, 3, 6 a 7

Komentované ustanovenia explicitne stanovujú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktoré musí hospodársky subjekt (uchádzač alebo záujemca) spĺňať na to, aby sa mohol zúčastniť verejného obstarávania a zároveň vymedzujú aj príslušné dokumenty, ktorými tieto podmienky účasti preukazuje.

Verejný obstarávateľ je povinný vyžadovať splnenie týchto podmienok pri nadlimitných zákazkách, obstarávateľ túto povinnosť nemá.

S účinnosťou od 1. 1. 2019 (zákon č. 345/2018 Z. z.) preukazuje uchádzač alebo záujemca splnenie podmienok účasti, len ak v novoupravenom odseku 3 nie je stanovené inak. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré z nižšie uvedených dokladov podľa písm. a) až f) sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

S účinnosťou od 1. 12. 2019 (zákon č. 221/2019 Z. z.) došlo k niekoľkým zmenám v rámci preukazovania osobného postavenia uchádzačov, a to konkrétne:

- už ďalej nie je potrebné preukazovať neexistenciu nedoplatkov príspevkov na starobné dôchodkové sporenie [ § 32 ods. 1 písm. b) ZVO ];

- zmenila sa povinnosť pri preukazovaní neexistencie nedoplatkov na zdravotnom poistení, keďže sa zaviedlo z terminologického hľadiska jasnejšie znenie „zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti” (podľa § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení) miesto pôvodného znenia „nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie” [ § 32 ods. 1 písm. b) ZVO ];

- uchádzačom pribudla nová povinnosť preukazovať neexistenciu daňových nedoplatkov voči miestne príslušnému colnému úradu a predkladať príslušné potvrdenie vydané týmto colným úradom [ § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) ZVO ].

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a dokumenty preukazujúce ich splnenie:

a) hospodársky subjekt ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- výpis/y z registra trestov všetkých vyššie uvedených osôb, nie staršie ako 3 mesiace,


Ak je uchádzačom akciová spoločnosť, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, všetkých členov dozornej rady a od 1. 7. 2016 aj výpis z registra trestov právnickej osoby.

Ak má uchádzač, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným, zahraničného konateľa alebo prokuristu, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra SR. Ak tento konateľ nemá prihlásený pobyt na Slovensku, je potrebné získať výpis z registra trestov z krajiny trvalého pobytu (domicilu) spolu s úradne overeným prekladom výpis do slovenského jazyka (výnimkou z povinnosti prekladu do úradného jazyka je výpis z registra trestov vydaný v Českej republike).

b) žiadne nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,

Sociálna poisťovňa a príslušná zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa zákona proti byrokracii (177/2018 Z. z.) poskytujú bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie (informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti ku dňu poskytnutia informácie a informáciu o nesplnení povinnosti poistenca a platiteľa poistného) na účely preukázania podmienky účasti stanovenej v § 32 ods. 1 písm. b) ZVO.

c) žiadne daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace,

- potvrdenie miestne príslušného colného úradu, nie staršie ako tri mesiace (zavedené od 1. 12. 2019),

Podmienky podľa písmen b) a c) sa považujú za splnené aj v tom prípade, ak hospodársky subjekt zaplatil vzniknuté nedoplatky alebo si dohodol s príslušnou inštitúciou úhradu nedoplatkov v splátkach. Splnenie podmienok na základe zaplatenia nedoplatkov alebo dohodnutia splátok musí hospodársky subjekt preukázať v lehote na predkladanie ponúk.


Nová podmienka (účinná od 1. 12. 2019) stanovujúca predkladať potvrdenie o neexistencii daňových nedoplatkov vydané colným úradom sa vyžaduje vo verejných obstarávaniach vyhlásených počnúc dňom 1. 12. 2019. V rámci verejných obstarávaní vyhlásených do 30. 11. 2019, nie je potrebné predkladať potvrdenie vydané colným úradom.

d) preukázanie nevyhlásenia konkurzu na majetok daného hospodárskeho subjektu, reštrukturalizácie alebo likvidácie, taktiež, že nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

- potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace,

e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

- aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) neexistencia uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdeného konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- čestné vyhlásenie.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

- právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

- právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

- právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo

- iný právoplatný rozsudok súdu.

Vyššie uvedené konečné rozhodnutie môže vydať ÚVO, Protimonopolný úrad SR alebo súdy.

Úrad vyčiarkne zo ZHS hospodársky subjekt, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. Zároveň ÚVO vedie a spravuje informačný systém, ktorý obsahuje údaje o hospodárskych subjektoch, ktorým bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, tzv. Register osôb so zákazom na webovej stránke úradu:https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html. Bližšie pozri komentár k ustanoveniu § 183 ZVO.

Novelou účinnou od 1. 1. 2019 (zákon č. 345/2018 Z. z.) sa zaviedla nová úprava odseku 3, podľa ktorej uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu [zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)].

Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), t. j. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, je povinný na účely preukázania splnenia tejto podmienky účasti poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o výpis z registra trestov musí podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahovať:

a) ak ide o fyzickú osobu:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3. štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

b) ak ide o právnickú osobu:

1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,

2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,

3. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,

4. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

Formuláre žiadostí o vydanie vyššie uvedených potvrdení sú dostupné na webovej stránke Úradu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Novelou účinnou od 1. 9. 2019 (zákon č. 221/2019 Z. z.) sa do ustanovenia § 32 ods. 3 doplnilo určenie účelu vyžiadania elektronického výpisu z registra trestov ako aj špecifikácia subjektov (orgánov verejnej moci), ktoré sú oprávnené ho vyžiadať. Ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je zároveň orgánom verejnej moci, verejný obstarávateľ/obstarávateľ bezodkladne zašle potrebné údaje v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie požadovaného výpisu z registra trestov.

Úrad vydal všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 k novele § 32 účinnej od 1. 9. 2019 (ods. 3) a od 1. 12. 2019 (ods. 1 a 2). Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 je dostupné na webovej stránke úradu:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html

Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 upresňuje použitie údajov z informačného systému verejnej správy vo verejných obstarávaniach, t. j. uchádzači už nemusia predkladať niektoré dokumenty, ktoré sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy a ku ktorým má daný verejný obstarávateľ prístup. Rozlišujú sa tri situácie, ktoré môžu pri použití údajov nastať:

1. verejný obstarávateľ v postavení orgánu verejnej moci - uchádzač/záujemca sa z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo z oznámenia použitého ako výzva na súťaž, dozvie, ktoré doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú, resp. ktoré bude musieť predložiť,

2. verejný obstarávateľ nie je v pozícii/postavení orgánu verejnej moci – uchádzač je povinný predložiť na preukázanie jednotlivých verejným obstarávateľom požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia doklady/potvrdenia definované v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. poukázať na svoj platný a aktuálny zápis v ZHS,

3. hospodársky subjekt (uchádzač/záujemca) so sídlom v Slovenskej republike je zapísaný v ZHS - úrad vykoná aktualizáciu údajov subjektov zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov ex offo. Aktualizácia sa má týkať primárne doplnenia potvrdenia od colného úradu do údajov v rámci ZHS (nová povinnosť od 1. 12. 2019). Hospodársky subjekt môže požiadať úrad o vykonanie takejto zmeny prostredníctvom formulára o oznámení zmeny údajov, ktorý je dostupný na webovom sídle úradu, ale nejde o jeho povinnosť, keďže Úrad aktualizáciu postupne vykoná u všetkých subjektov zapísaných v ZHS so sídlom v SR. Predmetnou aktualizáciou sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov a doplnenie na základe oznámenia o zmene údajov nie je spoplatnené.

4. hospodársky subjekt (uchádzač/záujemca) nemá sídlo v Slovenskej republike, ale je zapísaný v ZHS - Hospodársky subjekt požiada úrad o vykonanie zmeny prostredníctvom formulára o oznámení zmeny údajov a predloží úradu novo požadované potvrdenie vydané colným úradom. Týmto krokom docieli hospodársky subjekt aktuálnosť zápisu v ZHS potrebný pre účasť vo verejných obstarávaniach vyhlásených počnúc dňom 1. 12. 2019.

Úrad vzhľadom na zavedenie povinnosti predkladať potvrdenie o neexistencii nedoplatkov vydané colným úradom odporúča nasledovný postup:

- verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému,

- ak nie je verejný obstarávateľ v postavení takéhoto orgánu požiada uchádzača/záujemcu (zapísaného v ZHS) o doplnenie príslušného dokladu (nedoloženie takéhoto dokladu