dnes je 24.10.2020

Input:

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluva

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6 Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluva

Mgr. Martina Galabová

Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET).

OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako správcom ET, v zmysle ustanovení § 13 ods. 7 až 12 zákona. OPET sú dostupné na portáli EKS, v module ET, v sekcii „Informácie a podpora“. OPET sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

OPET pozostávajú z dvoch hlavných častí - 1. časť „Trhový poriadok“ a 2. časť „Všeobecné zmluvné podmienky“.

Prvá časť OPET s názvom „Trhový poriadok“ upravuje a vymedzuje:

- základné pojmy v rámci ET,

- podmienky používania ET a typy používateľov,

- vzory formulárov, ich použitie a účel,

- postupy pri zadávaní zákaziek a uzatváranie zmlúv,

- postupy po uzatvorení zmluvy.

Druhá časť OPET s názvom „Všeobecné zmluvné podmienky“ (VZP) upravuje a vymedzuje náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Dodávateľom ako výsledok zadávania zákazky na ET nasledovne:

- pojmy VZP,

- vznik zmluvy, nadobudnutie je platnosti a účinnosti,

- predmet zmluvy, jeho plnenie a preberanie (v rámci týchto ustanovení VZP sa nachádzajú spoločné ustanovenia týkajúce sa všetkých typov plnení ako aj špecifické ustanovenia týkajúce sa jednotlivých typov plnení, teda samostatne tovarov a služieb),

- miesto a čas plnenia zmluvy,

- vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody, zodpovednosť za chyby a záruky,

- cena a platobné podmienky,

- sankcie,

- osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ,

- ochrana dôverných informácií, komunikácia, riešenie sporov a rozhodné právo,

- ukončenie zmluvy.

V zmysle prvej časti OPET je druhá časť OPET súčasťou zmluvy uzatvorenej na základe výsledku zadávania zákazky na ET.

OPET môžu byť predmetom zmeny zo strany správcu ET (MV SR), pričom o ich zmene systém upovedomí všetkých používateľov. Zmena OPET nemá vplyv na už zverejnené obchodné ponuky alebo zadané zákazky.

Zmluva je výsledok