dnes je 26.2.2020
Input:

Podpora zameraná na podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spoluprácu v kultúre

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrad vlády SR vyhlásil dňa 26.júla 2019 výzvu na podporu projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie kultúrnych pamiatok a podpory ich podnikateľského potenciálu. Dátum uzatvorenia výzvy je 29.11.2019. Alokácia na výzvu je 10 539 725 eur. Projekty sa predkladajú v anglickom jazyku a musia byť predložené elektronicky prosdtredníctvom aplikácie directlink na webe výzvy.

Kto sa môže zapojiť ?

žiadateľ

Medzi oprávnených žiadateľov patrí akýkoľvek súkromný, komerčný, alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v Slovenskej republike. (fyzické osoby nie sú oprávnené).

partner

Akýkoľvek verejný, súkromný, komerčný, alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch, alebo v prijímateľských štátoch, alebo akákoľvek medzinárodná organizácie, orgán alebo agentúra.

Počet partnerov, ktorí môžu získať podporu v rámci projektu, je limitovaný na 3. Ostatné subjekty zapojené do projektu môžu byť uvedené v žiadosti o projekt ako spolupracujúce subjekty.

Čo môže byť predmetom projektu ?

V súlade s pravidlami pre štátnu pomoc a berúc do úvahy zameranie výzvy môže byť projektový grant použitý na nasledujúce kultúrne účely a aktivity:

(a) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie;

(b) hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi;

(c) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel;

(d) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

(e) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

(f) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Navyše, a ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu, ďalšie aktivity môžu byť považované za oprávnené a financované v rámci pravidiel pomoci de-minimis.

Ďalšie konkrétne príklady aktivít, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť kapacitu generovania príjmov  kultúrnej pamiatky, sú:

- investície do interaktívnych kultúrnych programov zameraných na hlavné podujatia a/alebo osobnosti historicky prepojené s kultúrnou pamiatkou

-  investície do infraštruktúry pre produkciu tradičných produktov ako je pivo, medovina, produkty z bylín a iné (za predpokladu, že najmenej 80 % kultúrnej pamiatky sa bude stále využívať na kultúrne aktivity)

-  drobné investície do cyklistických chodníkov na zlepšenie prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, vrátane prenájmu bicyklov pre hostí/návštevníkov (môže byť podporené v rámci pomoci de- minimis)

-  investície do amfiteátrov, interaktívnych výstav, nových a inovatívnych foriem prezentácií atď.

-  financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s geocachingom, hľadaním pokladov, oživenými dobrodružstvami z historických kníh a inými pop-kultúrnymi zážitkami.

Intenzita pomoci / spolufinancovanie

V prípade subjektov štátnej správy sa spolufinancovanie nevyžaduje.

Najmenej 5 % výška spolufinancovania pre všetky ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií.

Najmenej 10 % výška spolufinancovania pre mimovládne organizácie, sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie.

Najmenej 20 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a iné inštitúcie.

Výška žiadaného grantu:

Minimálna výška grantu:                     200 000 EUR

Maximálna výška grantu:                  1 000 000 EUR

Trvanie projektu

Trvanie projektu nie je presne definované, spravidla sa predpokladá v závislotsti od náročnosti investičnej akcie a rýchlosti spracovania verejného obstarávanie medzi 18 – 36 mesiacov.

Špeciálne ustanovenia vo vzťahu ku nehnuteľnostiam

Podpisom Projektovej zmluvy bude prijímateľ povinný:

  • ponechať budovy obstarané, postavené, renovované alebo zrekonštruované v rámci projektu vo svojom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu a pokračovať v používaní týchto budov v prospech celkových cieľov projektu počas rovnakého obdobia;
  • uchovávať budovy obstarané, postavené, renovované alebo zrekonštruované v rámci projektu riadne poistené proti škodám ako sú požiar, krádež a iným bežne poistiteľným rizikám v priebehu realizácie projektu ako aj po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu; a
  • vyčleniť primerané zdroje pre údržbu všetkých budov obstaraných, postavených, obnovených a zrekonštruovaných v rámci projektu po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu. Konkrétny spôsob realizácie tohto záväzku bude špecifikovaný v Projektovej zmluve.

Budovy vybudované, rekonštruované alebo obnovené z projektového grantu nemôžu byť predané, prenajaté, alebo založené po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu (t. j. schválenia Záverečnej správy o projekte) alebo dlhšie ak je tak uvedené v Projektovej zmluve. Ďalšie detaily sú uvedené v článku 8.6 Nariadenia.

Je vysoko odporúčané, aby boli kultúrne pamiatky, ktoré majú byť obnovené, vo vlastníctve (alebo v prípade verejného majetku v správe) žiadateľa. Hoci je možné podporiť projekty, kde je projekt vo vlastníctve, alebo správe partnera projektu, tieto projekty budú považované zo strany Správcu programu za rizikovejšie a získajú menší počet bodov. Taktiež je možné podporiť obnovu kultúrnych pamiatok, ktoré sú v prenájme žiadateľa alebo partnera projektu, avšak tieto projekty budú významne znevýhodnené a zo strany Správcu programu môžu byť v takýchto prípadoch uložené špeciálne ustanovenia/podmienky za účelom minimalizácie príslušného rizika.

Po dôslednom zvážení Správca programu rozhodol, že nebude požadovať stavebné povolenia ako povinné prílohy k žiadosti o projekt. Minimálnou požiadavkou však je predloženie pozitívneho predbežného stanoviska Pamiatkového úradu SR k predmetnému zámeru obnovy.

Rozpočet

Žiadateľ si môže prefinancovať viaceré druhy výdavkov, za zmienku stoja napríklad:

Priame výdavky (všetky hlavné výdavky rozpočtu)

Nepriame výdavky (jedná sa o všetky oprávnené náklady projektu, ktoré nie je možné zo strany prijímateľa a/alebo partnera projektu priamo priradiť k projektu, ale môžu byť identifikované a zdôvodnené jeho účtovným systémom ako náklady vzniknuté v priamom vzťahu k oprávneným priamym nákladom projektu). Nepriame náklady nesmú zahrňovať žiadne priame oprávnené náklady. Nepriame náklady projektu musia predstavovať primeraný podiel z celkových režijných nákladov prijímateľa, alebo partnera projektu.

Nepriame náklady je možné určiť niektorým z nasledujúcich spôsobov uvedených v článku 8.5.1. nariadení:
a) na základe skutočných nepriamych nákladov tých prijímateľov a