dnes je 24.11.2020

Input:

Reverzná verejná súťaž

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.94 Reverzná verejná súťaž

Mgr. Jana Takáčová

Od apríla 2016, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”), je možné v procesoch verejného obstarávania u nás využívať nový inštitút zadávania nadlimitných zákaziek, ktorým je tzv. reverzná verejná súťaž.

Spomínaný postup je upravený v ustanovení § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa „verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že verejný obstarávateľ s využitím tohto inštitútu najskôr vyhodnotí ponuky a až následne pristúpi k hodnoteniu podmienok účasti. Reverzná verejná súťaž ako postup zadávania zákazky so sebou prináša viacero administratívnych zjednodušení, medzi ktoré patrí najmä:

1. Možnosť stanoviť si predkladanie ponúk v jednej obálke

V súlade s ustanovením § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sa ponuka predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá” a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné”. Odsek 6 tohto ustanovenia však hovorí, že tento postup nie je nutné požadovať okrem iného aj v prípade, že verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku s využitím § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a teda reverznou verejnou súťažou.

2. Eliminácia informačných povinností

V prípade, že verejný obstarávateľ postupuje podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a nevyžaduje predloženie osobitne oddelenej a uzavretej časti ponuky týkajúcej sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označená slovom „Kritériá” a osobitne oddelenej a uzavretej časti ponuky, označenej slovom „Ostatné”, nie je povinný plniť si oznamovacie povinnosti podľa § 166 zákona o verejnom obstarávaní. Osoba realizujúca verejné obstarávanie tak nemusí úradu zaslať informácie o tom, že:

- bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom, ktorí boli vylúčení pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá”, doručené oznámenie o ich vylúčení,

- nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá”,

- bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Rovnako nie je úradu potrebné zasielať ani informáciu o otváraní časti ponúk označené ako „Ostatné” a „Kritériá”, nakoľko sa ponuky v takomto rozdelení nepredkladali. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa určí miesto a čas otvárania ponúk. V prípade, že sa nepoužije elektronická aukcia je toto otváranie verejné.

3. Vyhodnotenie podmienok účasti troch uchádzačov

Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, a to