dnes je 15.7.2020

Input:

Vyhradené zákazky podľa metodického usmernenia z 9. 6. 2020

17.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.124 Vyhradené zákazky podľa metodického usmernenia z 9. 6. 2020

Mgr. Martina Galabová

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal dňa 9. 6. 2020 metodické usmernenie č. 8000-5000/2020, týkajúce sa uskutočňovania verejného obstarávania a následného plnenia vyhradenej zákazky prostredníctvom subdodávateľov. Predmetné metodické usmernenie je dostupné na webovom sídle ÚVO

Keďže ide o otázku, ktorá nie je veľmi často predmetom metodických usmernení ÚVO, priblížme si podrobnejšie oblasť tzv. vyhradených zákaziek.

Verejný obstarávateľ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre určité typy subjektov, ktorými sú najmä organizácie zriadené za účelom zabezpečovania vymedzených spoločensky prospešných činností, a ktorých činnosť je upravená inými právnymi predpismi (pre účely tohto článku ich pre zjednodušenie nazývajme „subjekty sociálnej ekonomiky”).

V zmysle ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní nasledovne:

v súlade § 36a ZVO pre nadlimitné zákazky:

§ 36a Vyhradené zákazky

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky,49a) chránené dielne,25c) fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo môžu vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)

(2) Ak sa uplatňuje výhrada podľa odseku 1, uvedie sa to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk.

Odkazy pod čiarou:

49a) § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.

25c) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25d) Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.”,

v súlade s § 108 ods. 2 ZVO pre podlimitné zákazky:

§ 108 Úvodné ustanovenia

(2) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre:

a) registrovaný sociálny podnik,25b)

b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo

c) chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)

Odkazy pod čiarou:

25b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25c) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25d) Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.

v súlade s § 117 ods. 3 ZVO pre zákazky s nízkou hodnotou:

§ 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2.”

Treba si uvedomiť, že takáto výhrada sa považuje za špeciálny typ podmienky účasti vzhľadom na osobné postavenie a je potrebné, aby takúto výhradu a príslušnú podmienku účasti verejný obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a takéto subjekty preukázali svoj status subjektu sociálnej ekonomiky príslušnými dokladmi.

Takisto je potrebné zdôrazniť, že vyhradená zákazka musí mať taký charakter, ktorý je vhodný na realizáciu subjektmi sociálnej ekonomiky, ich zamestnancami, zdrojmi a kapacitami, a verejný obstarávateľ je povinný uviesť tieto požiadavky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Nie je možné vyčleniť zákazku ako vyhradenú, zadať ju subjektu sociálnej ekonomiky a následne ju plniť prostredníctvom zamestnancov, zdrojov a kapacít iných subjektov ako subdodávateľov, ktoré takýto status nemajú. Takýto postup by sa dal považovať za obchádzanie príslušnej legislatívy (ZVO ako aj legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky, zamestnanosti, resp. inej legislatívy), ako aj obmedzovanie čestnej hospodárskej súťaže a princípov verejného obstarávania, najmä princípov nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO sa subdodávateľom rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Preto je nevyhnutné, aby verejný obstarávateľ pri rozhodovaní o tom, či zákazku určí ako vyhradenú v súlade s § 36a a § 108 ods. 2 ZVO, bral do úvahy všetky tieto aspekty. Takisto je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, či rozsah, požiadavky na predmet zákazky, ako aj podmienky jeho plnenia sú vhodné pre subjekty sociálnej ekonomiky, aby nedochádzalo k diskriminácii ostatných subjektov, ktoré nedisponujú statusom subjektu sociálnej ekonomiky. Práve tieto skutočnosti sú obsahom metodického usmernenia ÚVO č. 8000-5000/2020.

V súvislosti s vyhradenými zákazky je potrebné uviesť, že takéto nadlimitné a podlimitné zákazky môžu byť v súlade s § 10 ods. 7 až 9 ZVO započítané do povinnej 6 % kvóty zákaziek, v ktorých je verejný obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko, a to buď v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium plnenia zmluvy.

Pre účely vyhradených zákaziek, ako aj sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní vydal ÚVO nasledovné všeobecné metodické dokumenty, dostupné na jeho webovom sídle:

Výkladové stanovisko č. 7/2016 k problematike chránených dielní a chránených pracovísk

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní

Okrem vyhradených zákaziek (teda postupov VO, kde je účasť vyhradená iba subjektom sociálnej ekonomiky) je verejný obstarávateľ oprávnený zadať zákazku pre subjekty sociálnej ekonomiky aj na základe výnimiek zo ZVO nasledovne:

V súlade s § 1 ods. 12 písm. v) a 13 ZVO:

(12) Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je:

v) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,

1. ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)

2. ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo

3. ktoré sú dodávané chránenou