dnes je 3.4.2020
Input:

Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.4 Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 ObchZ

medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

................... (obchodné meno)
................... (sídlo)
................... (IČO)
................... zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
oddiel Sa Vložka číslo ..........................  

a

Kupujúci:

................... (obchodné meno)
................... (sídlo)
................... IČO  

Zmluvné strany uzavierajú túto kúpnu zmluvu:

I.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu ojazdené motorové vozidlo značky Opel evidenčné číslo SV ............ ihneď po výbere a jeho prezretí kupujúcim v skladových priestoroch a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

2. Predávajúci predáva predmet kúpy ojazdené motorové vozidlo v technickom stave zodpovedajúcom jeho opotrebeniu a jeho veku. Motorové vozidlo bolo uvedené do obehu 1. septembra 2010. Motorové vozidlo bolo na technickej kontrole na Stanici technickej kontroly v ............. s tým, že vyhovuje podmienkam prevádzky na cestnej komunikácii.

Kupujúci ho v tomto technickom stave preberá a je s ním plne uzrozumený.

II.

Sprievodné doklady

Predávajúci zabezpečil vykonanie kontroly originality motorového vozidla autorizovanou skúšobňou v ........................ Protokol o kontrole originality číslo ........ zo dňa ................... potvrdzuje originálnosť predávaného motorového vozidla bez zistenia vykonaného zásahu tretej osoby do karosérie a motora.

III.

Kúpna cena

Zmluvné strany dohodli kúpnu cenu za predmet zmluvy vo výške ..................... eur. Prihliadli pritom na vek vozidla, jeho opotrebovanosť, príslušenstvo k vozidlu a jeho celkový technický stav.

IV.

Čas plnenia a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na čase plnenia II. štvrťrok 2017. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy motorové vozidlo po výbere v sklade predávajúceho v ....................................

V.

Podmienky na zaplatenie tovaru

Predávajúcemu vznikne právo na zaplatenie kúpnej ceny riadnym a včasným odovzdaním tovaru kupujúcemu (alternatíva odovzdaním dopravcovi na prepravu tovaru na miesto určenia). Daňovým dokladom bude faktúra vystavená predávajúcim. Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti faktúry 10 dní od jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany dohodli úrok za omeškanie s platením vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej kúpnej ceny.

VI.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu informácie o technickom stave jednotlivých motorových vozidiel, ktoré má v ponuke na predaj. Kupujúcemu predmet zmluvy dodá po výbere a jeho prezretí kupujúcim vo svojich