dnes je 6.5.2021

Input:

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

22.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.3 Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

Podpísaný Ing. ....................... .................konateľ spoločnosti .................. ......., spol. s r.o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ................. .................meno, priezvisko podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri dnešného dňa zaplatil sumu .................eur (slovom ......................... eur) v hotovosti do pokladne spoločnosti. Suma je...................eur bez DPH, DPH je.................eur. Suma s DPH je spolu ........................ eur.

Týmto potvrdením predávajúci, v mene ktorého konal konateľ spoločnosti, potvrdzuje, že kupujúci z uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa ...........na dodanie rozličného tovaru, zaplatil kúpnu cenu v celom rozsahu.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť kupujúceho na preukázanie zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je

podkladom na vydanie tovaru zo skladu predávajúceho.

V........................................dňa.................................

..........................................
Predávajúci
v mene koná konateľ spoločnosti  


Platenie peňažných záväzkov sa spravidla vykonáva bezhotovostným platobným stykom. Dlžník splní povinnosť