dnes je 15.7.2020

Input:

Vzor zmluvy o obstaraní veci

14.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.1.1 Vzor zmluvy o obstaraní veci

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o obstaraní veci

uzatvorená v zmysle § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Obstarávateľ:

Obchodné meno:............................................................................
Sídlo:............................................................................................
Zastúpený:.....................................................................................
Bankové spojenie:...........................................................................
IČO:..............................................................................................
DIČ:..............................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v......, Oddiel......
Vložka číslo:.............................................................................

(ďalej len „ obstarávateľ ”)

a

Objednávateľ

Meno, priezvisko, titul:....................................................................
Rodné číslo:...................................................................................
Dátum narodenia:...........................................................................
Trvalé bydlisko:..............................................................................
Štátna príslušnosť:.........................................................................

(ďalej len „ objednávateľ ”)

I.

Úvodné ustanovenie a predmet zmluvy

Vzhľadom k tomu, že objednávateľ vykonáva činnosť chovateľa hrabavej hydiny, má záujem o zabezpečenie obstarania plemenných moriakov za účelom rozšírenia jeho chovnej stanice, pričom obstarávateľ má potrebné schopnosti a znalosti pre zabezpečenie obstarania plemenných moriakov z vybraného chovu podľa zadania objednávateľa, dohodli sa zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy o obstaraní veci.

Obstarávateľ sa prostredníctvom tejto zmluvy zaväzuje vykonať pre objednávateľa všetky činnosti súvisiace s obstaraním plemenných moriakov. Objednávateľ má záujem o obstaranie ......ks plemenných moriakov - druh ........ v počte ...... samcov a ......... samíc, pričom zmluvné strany sa dohodli, že plemenné moriaky musia vážiť minimálne ......kg/ks a objednávateľ určuje maximálnu cenu za 1ks ......Eur. Objednávateľ má záujem o obstaranie plemenných moriakov z chovu .............. so sídlom .................

Obstarávateľ sa zaväzuje vykonávať všetky potrebné činnosti súvisiace s obstaraním plemenných moriakov čo zahŕňa najmä zabezpečenie kontaktu s príslušným chovateľom z chovu ..............., starostlivý výber len zdravých a zdatných plemenných moriakov, zabezpečenie potrebných očkovaní, zabezpečenie preukazov o pôvode plemena a všetky činnosti vrátane predbežného ustajnenia pri prevoze a odovzdanie objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť obstarávateľovi odmenu za obstaranie plemenných moriakov podľa nižšie dohodnutých podmienok tejto Zmluvy.

II

Práva a povinnosti zmluvných strán

Obstarávateľ je povinný konať pri plnení činnosti podľa tejto zmluvy podľa svojich schopností a znalostí v záujme objednávateľa v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a podľa prípadných dodatočných pokynov objednávateľa, ktoré musia byť zo strany objednávateľa oznámené písomne.

Od objednávateľových pokynov sa obstarávateľ môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme objednávateľa a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne. Obstarávateľ je v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o tom, že sa pri plnení svojich povinností musel odchýliť od pokynov a zadania objednávateľa.

Obstarávateľ je povinný vykonať príkaz osobne, zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ nie je oprávnený zveriť obstarania plemenných moriakov tretej osobe.

Obstarávateľ je povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť spôsobilé k vzniku škody objednávateľovi, alebo ktoré by mohli byť spôsobilé znemožniť výsledok obstarania.

Obstarávateľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie plemenných moriakov bez zbytočného odkladu po ich obstaraní a je povinný odovzdať objednávateľovi všetky potrebné