dnes je 22.1.2021

Input:

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.1.1 Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

uzavretá podľa § 638 a nasl. ObchZ
medzi

Prevádzkovateľ dopravného prostriedku:

Obchodné meno: .......................................................................

Sídlo: ......................................................................................

Zastúpený: ..............................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK14 .....................................................

IČO: ......................................................................................

DIČ: .......................................................................................

IČ DPH:..............................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.....................

Oddiel .............................. Vložka číslo: ..............................

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: .......................................................................

Sídlo: ......................................................................................

Zastúpený: ..............................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK .......... v peňažnom ústave ............

IČO: .........................................................................................

DIČ: .........................................................................................

IČ DPH: ......................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ................................

Oddiel .................................. Vložka číslo: ..................................

(ďalej len „objednávateľ“)

I. 
Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa zaväzuje prevádzkovateľ prepraviť náklad určený objednávateľom a na ten účel s dopravným prostriedkom vykonať viac vopred určených ciest a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu.

II. 
Náklad

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prepravovať motorové vozidlá určené objednávateľom, špecifikované vždy pred každou prepravou objednávateľom v osobitnej prílohe zmluvy.

III. 
Dohodnutá trasa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prepraviť náklad špecifikovaný v bode II. tejto zmluvy a v prílohách na trase Prístav Bratislava – Nákladný prístav Rumunsko.

IV. 
Doba prepravy

Prevádzkovateľ bude prepravu vykonávať v čase od ............... do ....................., vždy na základe pokynu objednávateľa, ktorý zašle písomný pokyn do sídla prevádzkovateľa týždeň vopred.

V. 
Práva a povinnosti strán

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravný prostriedok – nákladná loď, určená na prepravu vozidiel, bol spôsobilý na dohodnuté cesty a použiteľný na prepravu určenú v zmluve. Dopravný prostriedok – nákladná loď, musí byť zabezpečený všetkými dokumentmi vrátane povolení potrebných na uskutočnenie prepravy a vstup do cieľovej stanice miesta určenia.

Prevádzkovateľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý na určené cesty. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak