dnes je 7.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.2 Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O VÝHRADNOM OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: ..............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK .......................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......Oddiel ................ Vložka číslo: ..............  

(ďalej len „zastúpený“)

a

Obchodný zástupca:

Meno:...............................................................................
Priezvisko:........................................................................
Adresa: ............................................................................
IČO: ................................................................................
Bankové spojenie, číslo účtu: IBAN SK..................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.....................  

(ďalej len „obchodný zástupca“)

I.
Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie a vyvíjanie činnosti obchodného zástupcu na rozvinutie odbytu tovaru zastúpeného a získania ďalších kupujúcich pre zastúpeného formou výhradného obchodného zastúpenia.

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o výhradnom obchodnom zastúpení na území Slovenskej republiky (Alternatíva v rámci samosprávneho kraja ......) pre obchodného zástupcu s predmetom činnosti uzatváranie kúpnych a iných zmlúv na kúpu a predaj tovaru zastúpeného a uzavretie zmluvy o nájme tovaru.

Obchodný zástupca sa zaväzuje vykonávať pre zastúpeného činnosť smerujúcu k uzatváraniu

zmlúv v mene a na účet predávajúceho (ďalej len „obchody“). Za tým účelom zastúpený vystavil pre obchodného zástupcu všeobecnú plnú moc.

Okrem toho obchodný zástupca je povinný vyvíjať činnosť na obstaranie záujemcov o kúpu tovaru pre zastúpeného.

Obchodný zástupca preukázal podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

Zastúpený sa obchodnému zástupcovi zaväzuje zaplatiť províziu za:

  1. uzavretie kúpnych alebo nájomných zmlúv s novými kupujúcimi alebo nájomcami,
  2. obstaranie záujemcov o uzavretie kúpnych zmlúv.

Zmluvné strany sa dohodli na provízii vo výške ....% z objemu uzavretých zmlúv alebo získaných záujemcov na priame uzavretie zmlúv zastúpeným.

III.
Trvanie zmluvy

Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení je uzavretá na dobu neurčitú.

IV.
Povinnosti zastúpeného

Zastúpený je povinný konať vo vzťahu s obchodným zástupcom poctivo a v dobrej viere. Zastúpený vyhlasuje, že poskytol obchodnému zástupcovi všetky informácie o sortimente vyrábaného tovaru, ako aj o jeho inovácii. Obchodnému zástupcovi poskytol prospekty a katalógy vyrábaného tovaru aj s príslušnými testami a cenníkmi.

Zastúpený sa zaväzuje poskytovať obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje, ktoré sa vzťahujú na predmet obchodov, najmä zoznam subjektov, s ktorými má už dlhodobú spoluprácu a uzavreté dlhodobé zmluvy.

Zastúpený je povinný oznámiť obchodnému zástupcov do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka počet zmlúv, ktoré uzavrel so záujemcami obstaranými činnosťou obchodného zástupcu.

V.
Povinnosti obchodného zástupcu

Obchodný zástupca je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou. Má zachovávať utajenie o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel z podkladov zastúpeného a ktoré zastúpený považuje za utajené. Utajené skutočnosti tvoria prílohu tejto zmluvy.

Ďalej je povinný:

  • obchodné zastúpenie vykonávať výhradne pre zastúpeného a nesmie vykonávať činnosť a obchody pre iné osoby,

  • podávať správy o výsledkoch svojej činnosti pravidelne za každý kalendárny štvrťrok do piateho dňa nasledujúceho mesiaca,

  • postupovať pri uzavretí kúpnych a nájomných zmlúv podľa pokynov zastúpeného, podľa obchodných a všeobecných podmienok uzatvárania zmlúv. Pri dojednávaní odchylného postupu a zmien a doplnení všeobecných podmienok je obchodný zástupca povinný vyžiadať si od zastúpeného predchádzajúci súhlas,

  • po uzavretí kúpnej zmluvy si pre vlastnú evidenciu ponechá jedno vyhotovenie, jedno odovzdá nájomcovi a ostatné vyhotovenia odovzdá zastúpenému do 5 pracovných dní po ich uzavretí, o uzavretí zmluvy bude informovať aj mailovou korešpondenciou,

  • uschovávať všetky doklady, ktoré nadobudol pri výkone svojej činnosti a bez zbytočného odkladu o nich zastúpeného informovať,

  • v prípade dočasnej alebo trvalej nespôsobilosti na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy oznámiť poverenému zástupcovi zastúpeného všetky skutočnosti s tým spojené.

Na účely vzájomného kontaktu a plnenia informovanosti o činnosti obchodného zástupcu a pokynoch a zmene požiadaviek zastúpeného sa určuje kontaktná osoba -................(meno, priezvisko, funkcia).

VI.
Provízia a úhrada nákladov obchodného zástupcu

Zmluvné strany si dohodli výšku provízie ..... v článku II. tejto zmluvy.

Obchodnému zástupcovi vzniká provízia za činnosť pri uzavretí zmlúv v mene a na účet zastúpeného ako aj za činnosť smerujúcu k získaniu záujemcov o uzavretie kúpnej zmluvy priamo zastúpeným.

Podkladom pre vznik nároku na províziu je oznámenie o počte uzavretých zmlúv, ktoré odoslal zastúpenému a ich správnosť a úplnosť potvrdil poverený zástupca zastúpeného.

Obchodný zástupca vyhotoví daňový doklad – faktúru do piatich