dnes je 6.5.2021

Input:

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.121 Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Mgr. Martina Galabová

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH) je jediný postup vo verejnom obstarávaní, ktorého pravidlá nie sú striktne vymedzené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Vzhľadom na zvýšenie finančných limitov vzťahujúcich sa k ZsNH, ktoré sú účinné od 1. 1. 2019, sa zadávaniu ZsNH zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), riadiacich orgánov, ako aj samotných verejných obstarávateľov venuje vyššia metodická, ako aj vzdelávacia činnosť, o čom svedčia aj aktivity jednotlivých inštitúcií.

Finančné limity pre ZsNH, účinné od 1. 1. 2019, sú nasledovné:

Civilná ZsNH:

Komodita Finančný limit v € bez DPH 
Tovary (okrem potravín), služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO)  ≥ 5 000 < 70 000  
Stavebné práce ≥ 5 000 < 180 000  
Potraviny ≥ 5 000 < 139 000/214 000  
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 5 000 < 260 000  

ZsNH v oblasti obrany a bezpečnosti:

Komodita Finančný limit v € bez DPH 
Tovary, služby,  < 260 000  
Stavebné práce < 800 000  

Priblížme si preto viac tento postup vo verejnom obstarávaní.

Pri zadávaní ZsNH verejný obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami § 117 ZVO. V ustanoveniach § 117 ZVO nie je určený žiaden formálny postup, ktorý má verejný obstarávateľ pri zadávaní takýchto zákaziek uplatňovať. Verejný obstarávateľ je však pri ich zadávaní povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli hospodárne.

Verejný obstarávateľ si preto v zmysle vyššie uvedeného môže pre potreby vlastnej organizácie určiť postupy ako obstarávať tovary, ako aj služby alebo stavebné práce, napr. uskutočniť prieskum trhu (písomný, telefonický, internetový, elektronický a pod.) medzi viacerými dodávateľmi na trhu. Tieto postupy môžu byť stanovené v internom riadiacom dokumente verejného obstarávateľa vzhľadom na postupy verejného obstarávania napr. v smernici. Zároveň je verejný obstarávateľ oprávnený si určiť, aký formálny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty vykoná.

Neexistuje žiaden zoznam tovarov, služieb alebo stavebných prác, pri zadávaní ktorých nie je potrebné vykonať žiaden formalizovaný postup zadávania ZsNH.

Aké sú povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní ZsNH?

Ustanovenia § 117 stanovujú niektoré povinnosti, ktoré je verejný obstarávateľ pri zadávaní ZsNH povinný dodržiavať, ako aj určujú niektoré úkony, ktoré je oprávnený (nie však povinný) vykonať.

V prvom rade musí verejný obstarávateľ pri zadávaní ZsNH postupovať tak, aby boli vynaložené náklady na predmet zákazky hospodárne. Znamená to, že verejný obstarávateľ pri zabezpečovaní takejto zákazky má postupovať tak, aby získal primeranú kvalitu za primeranú cenu, pričom jeho náklady na samotný predmet zákazky a náklady na zadanie tejto zákazky (teda náklady na vykonanie samotnej súťaže) boli primerané, teda hospodárne, a uplatňoval sa tak princíp hospodárnosti a proporcionality. ZVO takisto v ustanovení § 117 ods. 1 tiež odkazuje aj na uplatňovanie ostatných princípov vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak verejný obstarávateľ pri zadávaní ZsNH vyzýva na predloženie ponuky viacero hospodárskych subjektov (teda vykonáva akúkoľvek formalizovanú súťaž medzi viacerými možnými dodávateľmi), je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zároveň je povinný celý postup zadávania ZsNH (teda celý priebeh súťaže vrátane prípravy) v súlade s princípom transparentnosti zdokumentovať, nehľadiac na to, aký typ komunikácie sa pri jej zadávaní použije. Účelom zdokumentovania priebehu zadávania ZsNH je zabezpečenie preskúmateľnosti jednotlivých úkonov kedykoľvek v prípade potreby.

ZVO neurčuje, aký spôsob komunikácie má verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou uplatniť – či listinný alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo elektronických systémov na zadávanie zákaziek, keďže viaceré z nich majú k dispozícii funkcionality na zadávanie ZsNH). Takisto je v súlade s § 117 ods. 4 ZVO oprávnený zadať ZsNH prostredníctvom elektronického trhoviska (postupmi podľa § § 109 až 111 ZVO), avšak iba v prípade, ak ide o tovary alebo služby bežne dostupné na trhu.

Je potrebné pri zadávaní ZsNH stanoviť podmienky účasti?

ZVO v § 117 ods. 5 určuje, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Znamená to, že ZVO je možné zadať iba takému hospodárskemu subjektu, ktorý má oprávnenie poskytovať požadované služby dodávať požadované tovary alebo uskutočňovať stavebné práce (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO), nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO) a nenachádza sa v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Toto možno považovať za podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ZVO však nestanovuje, či je potrebné skúmať u všetkých uchádzačov alebo iba u úspešného uchádzača pred samotným zadaním zákazky, a akým spôsobom sa majú preukazovať. V tomto prípade je vhodné v súlade s princípom proporcionality (primeranosti) už počas prípravy zadávania zákazky rozhodnúť, či je vzhľadom na charakter a zložitosť predmetnej zákazky potrebné skúmať splnenie podmienok účasti u všetkých uchádzačov (v tom prípade sa toto preskúmanie splnenia podmienok účasti zvyčajne uskutočňuje vo fáze vyhodnotenia ponúk) alebo bude postačujúce ho skúmať iba u úspešného uchádzača pred samotným zadaním zákazky (teda zadaním objednávky alebo uzavretím zmluvy). Takisto je potrebné rozhodnúť, akým spôsobom sa budú tieto podmienky účasti preukazovať – či je uchádzač povinný tieto doklady predložiť v stanovenej forme a stanoveným spôsobom vo svojej ponuke, alebo si splnenie podmienok účasti overí samotný verejný obstarávateľ prostredníctvom verejne dostupných informácií (napr. náhľadom do registrov vedených Slovenskou republikou alebo prostredníctvom systému „oversi.gov.sk” a pod.).

Takisto je verejný obstarávateľ oprávnený určiť aj iné podmienky účasti vo veci osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti, ak je to vzhľadom na predmet zákazky vhodné a žiaduce. V tomto prípade je potrebné rovnako postupovať v súlade s princípmi verejného obstarávania, najmä však princípmi proporcionality a nediskriminácie a určiť podmienky účasti tak, aby boli primerané, súviseli s predmetom zákazky a zároveň, aby bolo zrejmé, akým spôsobom a typom dokladu/dokumentu sa majú preukázať.

Verejný obstarávateľ je v súlade s § 117 ods. 3 oprávnený vyhradiť právo účasti v zadávaní ZsNH iba subjektom vykonávajúcim svoju činnosti v oblasti sociálnej ekonomiky. Takáto výhrada sa tiež považuje za podmienku účasti kvôli osobnému postaveniu, je však možné uplatniť ju iba vtedy, ak je to primerané a vhodné vzhľadom na charakter predmetu zákazky, pričom je tiež potrebné stanoviť spôsob jej preukázania (teda formu a obsah).

Ako teda pri zadávaní ZsNH postupovať?

Samotný postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v ZVO stanovený nie je, môže vychádzať z interných postupov určeným samotným obstarávateľom. Vzhľadom na povinnosť zdokumentovania priebehu zadávania ZsNH je vhodné, aby verejný obstarávateľ primeraným spôsobom (znovu sa uplatňuje princíp proporcionality) zadávanie ZsNH sformalizoval a zadokumentoval (uplatňuje sa princíp transparentnosti).

Vo väčšine prípadov sa samotné zadávanie ZsNH vyhlasuje prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, zaslanej vybraným (napr. minimálne 3) uchádzačom, resp. zverejnenej na verejne dostupnom mieste (napr. na webovej stránke verejného obstarávateľa, vo Vestníku verejného obstarávania, resp. v elektronickom systéme na zadávanie zákaziek, v tlači a pod.).

Po predložení ponúk verejný obstarávateľ postupuje podľa pravidiel, ktoré si v rámci zadávania ZsNH určil. ZVO v prípade ZsNH nestanovuje povinnosť vykonania verejného, resp. neverejného otvárania ponúk a zasielania zápisnice z otvárania ponúk. Ak sa však verejný obstarávateľ rozhodne vykonať verejné otváranie ponúk, resp. zaslať zápisnicu z takéhoto otvárania, je povinný určiť pravidlá verejného otvárania/zaslania zápisnice už vo výzve na predkladanie ponúk, resp. súťažných podkladoch a následne podľa