dnes je 22.1.2021

Input:

Zmeny zmluvy v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.120 Zmeny zmluvy v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Mgr. Martina Galabová

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 neprinieslo mnohým verejným obstarávateľom/obstarávateľom len povinnosť urýchlene zabezpečiť nevyhnutné potreby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou obyvateľstva, resp. vlastných zamestnancov, ale v mnohých prípadoch táto situácia narušila až znemožnila plnenie verejných zákaziek, teda už uzatvorených zmlúv. Je skutočnosťou, že prijaté opatrenia, ako sú napr. obmedzenie pohybu obyvateľstva v rámci krajiny, obmedzenie cezhraničného styku, hospodárske obmedzenia v určitých prípadoch, spôsobili neschopnosť dodávateľov plniť zákazky v súlade s uzavretými zmluvami či už z hľadiska časového, alebo z dôvodu prerušenia dodávok, výroby, nemožnosti poskytovania služieb a pod. S týmto súvisia aj otázky, ako upraviť príslušné zmluvy a zabezpečiť zmenu ich plnenia v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Predmetnou problematikou sa zaoberala aj Európska komisia a v súvislosti s ňou vydala dokument s názvom „Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19”, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html, zároveň k nemu vydal Úrad pre verejné obstarávanie stanovisko dostupné na https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=634.

V zmysle vyššie uvedeného dokumentu, stanoviska, ako aj v zmysle zákona sa na potrebu úpravy zmluvy, ktorá vyplýva zo vzniknutej mimoriadnej situácie, vzťahuje § 18 ods. 1 písm. c) zákona. V zmysle tohto ustanovenia je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený vykonať takú zmenu zmluvy, ktorá vyplynula z okolností, ktorú verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (za takú mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 možno považovať), pričom ale takouto zmenou zmluvy nesmie prísť k zmene jej charakteru. Zároveň je potrebné uviesť, že v zmysle § 18 ods. 5 zákona zmenou zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty jej plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Ako teda v praxi postupovať, napr. ak nie je možné z dôvodu obmedzenia pohybu obyvateľstva vykonať požadované služby (príkladom môžu byť napr. školiace služby) alebo nie je možné z dôvodu obmedzenia cezhraničného pohybu alebo obmedzenia výroby dodať požadované tovary (napr. zložité stroje)?

Po prvé je potrebné preukázať, že skutočne nastali skutočnosti, ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktoré bránia plneniu zmluvy (tým môžu byť práve rozhodnutia príslušných autorít o obmedzení pohybu alebo obmedzení výroby, ktoré bránia dodávateľom v stanovených lehotách dodať tovar, poskytnúť služby alebo uskutočniť stavebné práce), pričom je vhodné ich zdokumentovať. Ďalej je potrebné prijať