dnes je 6.5.2021

Najnovšie

NR SR: Verejní obstarávatelia budú povinní dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidielGarancia

5.5.2021, Zdroj: SITA

... Verejníobstarávatelia a obstarávatelia budú od 2. augusta 2021 povinní pri zadávaní nadlimitnej zákazky dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú od 2. augusta 2021 povinní pri zadávaní nadlimitnej zákazky dodržať minimálny percentuálny ...

ÚVO pozýva na workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené VOGarancia

5.5.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad preverejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť naworkshop -Ekologické témy súčasnosti sprepojením nazelené verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť na workshop - Ekologické ...

Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 1. štvrťrok 2021

4.5.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

... Úrad pre verejné obstarávaniedáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom do pozornosti zhrnutie jeho metodickej a vzdelávacej činnosti za 1. štvrťrok 2021. Úrad pre verejné obstarávanie dáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom do pozornosti zhrnutie jeho metodickej a vzdelávacej činnosti za ...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2020

4.5.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

... Odbor Národný úrad preOLAF sekcie kontroly Úradu vládySR (ONÚOLAF) vspolupráci sPartnermi siete AFCOS, medzi ktoré patrí aj Úrad preverejné obstarávanie, vydávajú nasvojich webových sídlachVýročnú správu oaktivitách sieťových partnerov voblasti ochrany finančných záujmovEÚ vSlovenskej republike zarok ...

Novela zákona o verejnom obstarávaní kvôli zákazkám na poskytnutie výskumných a vývojových služiebGarancia

28.4.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dňa 31. 3. 2021 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený návrh poslankyne Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ZVO ), týkajúci sa pravidiel ...

Úprava výnimiek z použitia postupov verejného obstarávania pri obstarávaní výskumných a vývojových služiebGarancia

26.4.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dňa 6. mája 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom malo podľa dôvodovej správy byť odstránenie národného ”goldplatingu“ a zosúladenie národnej úpravy s európskym právom v oblasti služieb zameraných ...

Postup ÚVO v prvostupňovom správnom konaní o uložení sankcie

26.4.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

... Úrad preverejé obstarávanie (ÚVO) pripravil ďalší podcast, tentoraz natému opostupe úradu privedení prvostupňového správneho konania ouložení sankcie. Úrad pre verejé obstarávanie (ÚVO) pripravil ďalší podcast, tentoraz na tému o postupe úradu pri vedení prvostupňového správneho konania o uložení ...

Je národná športová federácia verejnoprávnou inštitúciou v zmysle ustanovení európskej smernice o verejnom obstarávaní?Garancia

22.4.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku vo veciach C155/19 a C156/19 zo dňa 3. februára 2021 (ďalej ako „rozsudok“) zaoberal v tejto súvislosti najmä výkladom pojmu ”verejnoprávne inštitúcie“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 4 písm. a) a c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24 ...

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku

15.4.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť, ktorý môže byť nápomocný pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania. Snahou úradu bolo vytvoriť pomôcku, ktorá umožní vyhľadávanie vybraných metodických usmernení a rozhodnutí úradu priradených ...

Aktualizované príručky OP KŽPGarancia

7.4.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Dávame Vám do pozornosti aktualizované príručky pre prijímateľa SO – SAŽP a k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP. Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019Archív

4.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

Subdodávateľ z hľadiska verejného obstarávaniaGarancia

22.2.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vo verejnom obstarávaní na obstaranie stavebných prác podlimitnej zákazky (super reverz) nastala situácia, kedy sa ponuka uchádzača javila ako mimoriadne nízka. Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača o vysvetlenie a uviedol, v ktorej časti sa ponuka takýmto spôsobom javí - technické ...

Novela zákona o verejnom obstarávaní k 19. 1. 2021Garancia

25.1.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dňa 19. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Týmto zákonom sa s účinnosťou od 19. 1. 2021 novelizuje, okrem iných, aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej cenyArchív

19.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY Podpísaný Ing. ....................... ................. , konateľ spoločnosti ......................... , spol. s r. o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ................. ................. meno, priezvisko ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 1 Predmet úpravyArchív

15.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager Partners § 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

10.5.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.5.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 21.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 5.5.2021
1 EUR1,2 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,56 PLN (+0,01)
1 EUR25,84 CZK (+0,07)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2021
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<apríl  jún>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie