dnes je 18.1.2021

Najnovšie

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomociGarancia

18.1.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziuPríručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP. Ministerstvo ...

OBSTARÁVANIE: Mimovládky podali hromadnú pripomienku k novele zákona o verejnom obstarávaníGarancia

13.1.2021, Zdroj: SITA

Mimovládneorganizáciepodali hromadnú pripomienku k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina). Mimovládne organizácie podali hromadnú pripomienku k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil ...

T. Bučko: Stále pracoviská nielen naplnili očakávania, ale dokázali sa aj prispôsobiť pandemickej situáciiGarancia

12.1.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu preverejné obstarávanie(ÚVO) vregiónoch vzhľadom naaktuálne obmedzenia proti pandémii koronavírusu poskytujú odborné poradenstvo a komunikujú sozáujemcami cezelektronické prostriedky. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie ( ...

Vláda odobrila návrh zákona z dielne ÚVO o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravyArchív

11.1.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vo štvrtok 7. januára 2021schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Vláda vo štvrtok 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o ...

KULTÚRA: Rezort koncom roka finančne podporil 269 žiadostí v celkovej výške 853 200 eurGarancia

11.1.2021, Zdroj: SITA

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) koncom roka 2020 finančne podporilo 269 žiadostí o dotáciu v celkovej výške 853 200 eur. Rezort môže po prvý raz udeľovať dotácie na pomoc v mimoriadnych situáciách, akou je aj pandémia koronavírusu, vďaka novému dotačnému ...

Európska komisia zverejnila výzvu v rámci projektu na spolufinancovanie verejného obstarávania inovačných riešeníGarancia

11.1.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Zámerom výzvy Európskej komisiena predkladanie návrhov je prispieť k výraznému zvýšeniu podielu európskych malých a stredných podnikov, ktoré majú prístup na trh verejného obstarávania inovácií v Európskej únii. Ide o výzvu v objeme 5 miliónov eurcez program EÚ ...

Sedem zásadných pripomienok ZMOS k VOGarancia

7.1.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest aobcí Slovenska tesne pred koncom roka uplatnilo vrámci medzirezortného konania sedem zásadných pripomienok knávrhu zákona overejnom obstarávaní. Združenie miest a obcí Slovenska tesne pred koncom roka uplatnilo v rámci medzirezortného ...

MH SR pripravuje plošné zníženie cien elektriny pre podnikateľovGarancia

5.1.2021, Zdroj: SITA

Rezort hospodárstva pripravuje plán, ktorý povedie k plošnému zníženiu cien elektriny pre podnikateľov v nasledujúcich troch rokoch. Rezort hospodárstva pripravuje plán, ktorý povedie k plošnému zníženiu cien elektriny pre podnikateľov v nasledujúcich troch ...

Elektronický kontraktačný systém - jednoduchosť, rýchlosť a transparentnosťGarancia

4.1.2021, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Elektronický kontraktačný systém (EKS) je zhľadiska realizácie verejného obstarávania efektívny a hospodárny nástroj, vktorom bolo zadaných doteraz už viac ako 163-tisíc zákaziek. Elektronický kontraktačný systém (EKS) je z hľadiska realizácie verejného ...

Newsletter k obchodnej verejnej súťažiGarancia

28.12.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity s názvom Včasná intervencia v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa nakladania s majetkom obcí vo vzťahu k obchodnej verejnej súťaži. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Čo je Register partnerov verejného sektora a koho sa týka?Archív

10.12.2019, JUDr. Ján Marônek, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Ján Marônek Register partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

27.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa  § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ....................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019Archív

4.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle ...

Metodické usmernenie UVO č. 6/2019 - súhrnné správyArchív

15.4.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 10.6.2019 metodické usmernenie č. 6/2019, ktoré sa venuje zverejňovaniu súhrnných správ v súvislosti s hodnotou zákazky, právneho základu zverejňovania súhrnných správ a dane z pridanej hodnoty (ďalej ...

Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné od 1. januára 2019Archív

21.1.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri zadávaní a vyhlasovaní akejkoľvek zákazky je najdôležitejšie zvoliť si postup, ktorým sa bude osoba realizujúca proces verejného obstarávania riadiť a dodržiavať zákonné povinnosti, ktoré z daného postupu vyplývajú. Práve pre toto ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

20.1.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Účtovná závierka za rok 2020

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 20.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Odvody v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.1.2021
1 EUR1,21 USD (0)
1 EUR0,89 GBP (0)
1 EUR4,54 PLN (0)
1 EUR26,16 CZK (0)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<december  február>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA