dnes je 24.11.2020

Input:

§ 5 ZVO Finančné limity - praktický príklad

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.5.1 § 5 ZVO Finančné limity - praktický príklad

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Jana Takáčová


Praktický príklad

Základná škola, ktorej zriaďovateľom je obec, t.j. ide o rozpočtovú organizáciu obce, má záujem obstarať potraviny do školskej jedálne, ktorú prevádzkuje. Nakoľko je základná škola verejným obstarávateľom, musí postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Predpokladaná hodnota zákazky je 150.000,- Eur.

Vzhľadom k úprave finančných limitov v zmysle novelizovaného zákona o verejnom obstarávaní, došlo s účinnosťou od 1. januára 2019 k zmene finančných limitov pre zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní platí, že civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Z uvedeného vyplýva, že v prípade obstarávania potravín je možné využiť postupy zadávania nadlimitných zákaziek alebo zákaziek s nízkou hodnotou.

Vo vyššie popísanom prípade bude základná škola obstarávať potraviny ako zákazku s nízkou hodnotou, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 150.000,- Eur, nakoľko jej zriaďovateľom je obec (verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) zákona).

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní v § 117 ZVO neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať. Znamená to, že tento zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré je potrebné uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá si pre zadávanie takejto zákazky zvolí, postupuje však tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. V prípade, že verejný