dnes je 26.11.2020

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 11

17.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.11 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 11

JUDr. Simona Laktišová ; Dvořák Hager & Partners

§ 11

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora34) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.34)

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.


§ 11

V súvislosti s prijatím zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli týmto zákonom s účinnosťou od 1.2.2017 zároveň novelizované vybrané ustanovenia ZVO (časť XXII zákona č. 315/2016 Z.z.). Okrem vypustenie právnej úpravy doterajšieho registra konečných užívateľov výhod v rámci ustanovení § 159 až 162 ZVO upravila novela aj zmenu ustanovenia § 11 ZVO.

Zápis v registri však aj po 1.2.2017 zostáva podmienkou uzavretia zmluvy po skončení procesu verejného obstarávania. Podmienku zápisu v registri je však potrebné vnímať v súvislosti s finančnými limitmi a negatívnym vymedzených partnerov verejného sektora v zmysle § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Podmienka zápisu v registri sa vzťahuje na uchádzačov, ako aj na ich subdodávateľov. Subdodávateľom v tomto prípade nie je len subdodávateľ vymedzený v § 41 ZVO, ale aj subdodávateľ vymedzený v § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona 315/2016 Z.z.

Výnimku z vyššie uvedeného zákazu tvorí rámcová dohoda uzatvorená medzi verejným obstarávateľom/obstarávateľom a dvoma alebo viacerými uchádzačmi. Avšak pod podmienkou, že (i) uchádzači musia byť výlučne fyzickými osobami a (ii) rámcová dohoda sa týka iba poskytovania služieb.


Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom vymedzené údaje a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Register je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.

Finančné limity a negatívne vymedzenie partnerov verejného sektora je uvedené v § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Partnerom verejného sektora nie je

1. ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť (§ 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z.),

2. ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur (§ 2 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.),

3. osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa ZVO  s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k