dnes je 15.7.2020

Input:

Posúdenie splnenia podmienok účasti kvôli nedoplatkom vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.123 Posúdenie splnenia podmienok účasti kvôli nedoplatkom vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19

Mgr. Martina Galabová

Vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 malo a v najbližšom období bude mať vplyv aj na preukázanie a posúdenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Ide najmä o podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), v zmysle ktorých záujemca/uchádzač:

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Odkaz pod čiarou:

46b)

§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

46c)

Zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

So zámerom zmiernenia ekonomických dopadov mimoriadnej situácie boli Národnou radou Slovenskej republiky prijaté, okrem iných, aj nižšie uvedené protikrízové zákony novelizujúce legislatívu v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a úhrady daní:

1. Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vrátane zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a tieto jeho ustanovenia:

§ 38ev zákona č. 580/2004 Z. z.

„Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ods. 1 Preddavok na poistné zamestnávateľov [ § 11 ods. 1 písm. c) ] podľa § 17 ods. 1 a preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [ § 11 ods. 1 písm. b) ] podľa § 17 ods. 2, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu69) alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie,70) núdzového stavu alebo výnimočného stavu71) vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.” Toto ustanovenie umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám odklad splatnosti zdravotného poistenia.

§ 293ew ods. 1 zákona č. 68/2020 Z. z.

„Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu134) alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu6) o 40% a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.” Toto ustanovenie umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.

Vláda Slovenskej republiky tiež môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného/preddavku na poistné a určiť termín ich splatnosti za tieto obdobia (§ 293ew ods. 2 a § 38ev ods. 4 vyššie uvedeného zákona).

2. Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a toto jeho ustanovenie:

§ 10 Daňové nedoplatky

„Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia